Nawigacja

Ogłoszenia i Podziękowania.

REKRUTACJA.

REKRUTACJA  NA  ROK  SZKOLNY  2018/2019

 

               

ZARZĄDZENIE NR   18/2018

BURMISTRZA MIASTA i GMINY  KOŃSKIE

z dnia 12 stycznia 2018 r.

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do pierwszych klas szkół podstawowych, przedszkoli  i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Końskie.

Na podstawie  art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

 § 1 1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019, a także terminy składania dokumentów określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

2.  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  i innych form wychowania przedszkolnego,  a także terminy składania dokumentów określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

§ 3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                      

                                                                                  

                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

 

                                                                                               Krzysztof Obratański

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia  Nr 18 2018

Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

z dnia 12 stycznia .2018 r.

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli oddziałów przedszkolnych i  innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018

 

 

 

Lp.

 

                 Rodzaj czynności

      Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

     Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1

2

3

4

  1

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym**

 

od 01 lutego  
do 17 marca 2018 r.

  

 

od 07 kwietnia 2018 r.

do 30 maja 2018 r.

  

 2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub

innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie

przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 20- do 24 marca 2018 r.

 

 

od 01 - do 08 czerwca 2018 r. 

 

 3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów

niezakwalifikowanych

 

27-28 marca 2018 r.

 

 

11-13czerwca 2018 r.

 4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 4 kwietnia 2018 r.

  

od 14 - do 29 czerwca 2018 r.

 5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

05-06 kwietnia 2018 r.

  

 

do 15 lipca 2018 r.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXX /306/ 2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 lutego2017 roku
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2017 r., poz. 723).

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Samorządowe nr 5
    ul. Granata 6
    26-200 Końskie
  • (41) 372-31-48

Galeria zdjęć