Nawigacja

Dokumenty

Przedszkola

 

 

 

 

Statut

Przedszkola nr 5 w Końskich

 

 

 

 

 

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną uchwałą nr 8./2018 dnia 31.08.2018 r.

 

Spis treści:

 

 1. Podstawy prawne
 2. Rozdział i – Postanowienia wstępne
 3. Rozdział II – Nazwa i typ przedszkola
 4. Rozdział III - Nazwa i siedziba organu prowadzącego
 5. Rozdział IV – Organy Przedszkola i ich szczegółowe kompetencje
 6. Rozdział V – Cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa
 7. Rozdział VI – Sposób realizacji zadań przedszkola
 8. Rozdział VII – Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem
 9. Rozdział VIII – Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo
 10. Rozdział IX – Organizacja pracy przedszkola
 11. Rozdział X – Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników
 12. Rozdział XI – Prawa i obowiązki dzieci, w tym przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków
 13. Rozdział XII – Postanowienia końcowe

 

 

Podstawy prawne

 1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 poz. 59)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2016, poz. 1943)
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Karta Nauczyciela - Dz. U. 2016, poz. 1379)
 5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. 2016 poz. 446 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym)
 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych)
 7. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2017 poz. 149, Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 8. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ( Dz. U. 2016 poz. 64)
 9. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. ( Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy, Dz. U. z 2016, poz. 1666)
 10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017, poz. 610)
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. ( Dz. U. 2016, poz. 1154)
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 nr 6 poz. 69); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły i stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017, poz. 356)
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270)
 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U. 2015 poz. 1264), Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli)
 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2016 poz. 1368)
 18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2017, poz. 170)
 19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2014, poz. 1150)
 20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013, poz. 393)
 21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U. 2017 poz. 1656 )
 22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113)
 23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1147)
 24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. 2016, poz. 2035)
 25. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 nr 120 poz. 526)
 26. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, (Dz. U. 2013, poz. 1257)
 27. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. 2017, poz. 1591)

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

Przedszkole działa na podstawie ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, aktu nadania nazwy przedszkolu, niniejszego statutu.

§ 2

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest z dochodów własnych Gminy Końskie.

§ 3

    1. Przedszkole używa pieczęci:
 1. podłużnej, kauczukowej w pełnym brzmieniu: Przedszkole Nr 5 w Końskich,  ul. ks.J.Granata 6,     26-200 Końskie, tel. 41 372 31 48
    1. Przedszkole, jako jednostka budżetowa Gminy Końskie, działa w ramach jednego podatnika jakim jest Gmina Końskie, które jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
    2. W związku z powyższym umowę w zakresie usług zawierać w imieniu Gminy Końskie, będzie dyrektor przedszkola.
    3. Umowy i faktury Vat, które dokumentują zakup i sprzedaż towarów i usług dokonane przez jednostkę, będą obowiązkowo zawierać poniższe dane:

Nabywca:

Gmina Końskie, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1, NIP: 658-18-72-838

Odbiorca:

Przedszkole nr 5 w Końskich

26-200, ul.ks.J.Granata 6

§ 4

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni
  w tygodniu, od poniedziałku do piątku na II zmianach w godzinach:

I zmiana: 7,00 do 12,00

II zmiana: 12,00 do 17,00

 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez pięć godzin dziennie.
 2. W Przedszkolu nr 5 w Końskich realizowana jest bezpłatnie podstawa programowa.
 3. W przedszkolu w godzinach 7,00-17,00 funkcjonuje grupa z odpłatnym wyżywieniem.
 4. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z czterech posiłków w przedszkolu wynosi 6 zł (śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek).
 5. Śniadanie stanowi 25% stawki żywieniowej, II śniadanie 5%, obiad 50% stawki żywieniowej, podwieczorek 20% stawki żywieniowej.
 6. Do wyliczenia odpłatności za wyżywienie dzieci z przedszkola nie dolicza się podatku VAT.
 7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, stawka żywieniowa zostaje odliczona za każdy dzień nieobecności w następnym miesiącu.
 8. Opłatę za korzystanie z posiłków przez dziecko, rodzice (opiekunowie) wnoszą w okresach miesięcznych, z góry do 15 – tego każdego miesiąca, na podstawie wystawionej przez przedszkole, faktury wewnętrznej.
 9. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

§ 5

Obsługę finansową i księgową przedszkola prowadzi Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Końskie.

 

ROZDZIAŁ II

NAZWA I TYP PRZEDSZKOLA

§ 6

    1. Przedszkole Nr 5 w Końskich zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną, prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego.
    2. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:
 1. realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 2. zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący.
 3. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 4. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
    1. Siedziba przedszkola znajduje się w Końskich przy ulicy ks.J.Granata 6

 

 

ROZDZIAŁ III

NAZWA I SIEDZIBA ORGANU PROWADZĄCEGO

§ 7

    1. Gmina Końskie - Urząd Miasta i Gminy Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie pełni rolę organu prowadzącego dla przedszkoli.
    2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty - Kuratorium Oświaty w Kielcach, aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce .

 

 

 

 

                                                           ROZDZIAŁ IV

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH SZCZEGÓŁOWE KOMPETENCJE

§ 8

Organami Przedszkola są dyrektor przedszkola, rada pedagogiczna, rada rodziców.

§ 9

Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 10

    1. Dyrektor przedszkola, w szczególności:
 1. kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
 3. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 4. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
 6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom
  w czasie zajęć organizowanych przez placówkę,
 7. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, np.
 1. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
 2. tworzy na czas określony lub nieokreślony zespoły nauczycieli w zależności od potrzeb wynikających z zadań statutowych przedszkola, potrzeb programowych lub innych uwarunkowań, w jakich ono funkcjonuje,
 1. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
 2. stwarza warunki do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki,
 3. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
    1. Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy przedszkola                w przypadkach określonych w statucie placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
    2. Przepis ust. 2 nie dotyczy dziecka objętego obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.
    3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli             i pracowników niebędących nauczycielami.
    4. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki,
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki,
 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.
    1. Dyrektor placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami.
    2. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor lub inny nauczyciel przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 11

    1. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor placówki i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
    2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
    3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor placówki.
    4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,             w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,           po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
    5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,   z inicjatywy dyrektora placówki, organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
    6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
    7. Dyrektor placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
    8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 1. zatwierdzanie planów pracy placówki po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczna,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę pedagogiczną i radę rodziców,
 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci,
 5. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.
    1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
 2. projekt planu finansowego placówki,
 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 4. propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć          w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 12

    1. Dyrektor placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 8, niezgodnych          z przepisami prawa.
    2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
    3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
    4. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian              i przedstawia do uchwalenia radzie pedagogicznej.
    5. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w placówce.
    6. W przypadku określonym w ust. 14, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną         w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
    7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
    8. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
    9. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.

§ 13

    1. W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.
    2. W skład rad rodziców wchodzą - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
    3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego dziecka reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
    4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli rad oddziałowych, do rady rodziców placówki.
    1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów placówki, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami             i opiniami we wszystkich sprawach placówki.
    2. Do kompetencji rady rodziców, należy:
 1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo- profilaktycznego placówki,
 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki,
 3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
    1. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego placówki, program ten ustala dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
    2. W celu wspierania działalności statutowej placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.
    3. Fundusze, o których mowa w ust. 9, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.
    4. Rada rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół          i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy.
    5. Rada rodziców występuje wspólnie z dyrektorem do organu prowadzącego przedszkole         w sprawie ustalenia przerw w działalności przedszkola, w przypadku braku rady przedszkola.

§ 13

    1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu właściwego wykonywania kompetencji określonych w statucie , zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami.
    2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji         w ramach swoich kompetencji.
    3. W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy organami przedszkola, do rozpatrzenia sporu dyrektor powołuje komisję w składzie :
 1. trzech członków rady pedagogicznej,
 2. trzech członków rady rodziców,
 3. dyrektor, pełniący funkcję przewodniczącego tej komisji.
    1. Komisja podejmuje decyzję w trybie głosowania.
    2. Od decyzji komisji przysługuje prawo odwołania do właściwych organów ( organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny).

 

ROZDZIAŁ V

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA

§ 14

    1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
    2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
    3. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.
    4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
    5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 w ustawie Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
    6. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z ust. 3, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna            w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

§ 15

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne                w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
 3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. w przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 2, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
 4. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w ust. 4, podlega egzekucji w trybie przepisów        o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 5. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 4, należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % - dni zajęć w przedszkolu,
 6. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego             w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 7. Dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa w ust. 6, z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.
 8. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 4, oraz realizacji prawa, o którym mowa w ust. 6, jest zadaniem własnym gminy.

§ 16

    1. Sieć publicznych szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem ust. 2.
    2. Droga dziecka z domu do przedszkola nie może przekraczać:
 1. 3 km – w przypadku dzieci uczęszczających do oddziałów „0”
    1. Jeżeli droga dziecka z domu do przedszkola, w którego obwodzie dziecko mieszka:
 1. przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka.
 2. nie przekracza odległości wymienionych w ust. 2, gmina może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu.
    1. Obowiązkiem gminy jest:
 1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową,                    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,           w którym uczeń kończy 21 rok życia,
 2. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 w ustawie Prawo oświatowe, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
 1. 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 2. 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 1. zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między prezydentem miasta/wójtem gminy a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

§ 17

    1. Na wniosek rodziców dyrektor publicznego przedszkola, do którego dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 w ustawie Prawo oświatowe, poza przedszkolem.
    2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli:
 1. przedszkole, do którego dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa,         w którym zamieszkuje dziecko;
 2. do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:
 1. opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 2. oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
    1. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, następuje:
 1. na wniosek rodziców,
 2. w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

§ 18

    1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zapisy ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw i rozporządzeń.
    2. Dzieci przyjmuje się odpowiednio do publicznych przedszkoli, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
    3. O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola.
    4. Jeżeli przyjęcie dziecka, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy przedszkola powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
    5. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
    6. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.
    7. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
    8. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 7, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
    1. Kryteria, o których mowa w ust. 8, mają jednakową wartość.
    2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
    3. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 10, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.
    4. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
    5. Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

§ 19

 1. Cele i zadania przedszkola wynikają z przepisów prawa, w szczególności w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko ma osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 3. Osiągnięciu tego celu ma służyć realizowanie przez przedszkole następujących zadań:
 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. 
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych. 
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony. 
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,
  z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. 
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących          do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
  o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci. 
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. 
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju. 
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych             o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju. 
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące            do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole. 
 16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.                           
 1. W przypadku ostatniego zadania obowiązuje zasada, że przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy dzieci posiadających orzeczenie          o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną            w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z nich jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. A także dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne rodzaje niepełnosprawności, jeżeli dodatkowo z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania                    do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.
 2. Założenia podstawy programowej opierają się na wielokierunkowym rozwoju dziecka polegającym na systematycznym pojawianiu się najpierw prostych, a następnie bardziej skomplikowanych umiejętności we wszystkich obszarach rozwoju człowieka. Wielokierunkowy rozwój umożliwia wielokierunkową aktywność poznawczą dziecka, efektem czego jest dojrzała osobowość dziecka w przyszłości. Ponieważ rozwój dziecka i jego aktywność poznawcza wzajemnie się warunkują, to zadaniem nauczyciela jest organizowanie dziecku przestrzeni do aktywności badawczej, wspieranie i stymulowanie rozwoju oczekiwań poznawczych, działaniowych, a także rozwijanie jego aktywności edukacyjnej.
 3. Osiągnięcia dziecka kończącego edukację przedszkolną zgrupowane są w odniesieniu        do czterech obszarów rozwoju; fizycznego, emocjonalnego, społecznego, poznawczego.

 

ROZDZIAŁ VI

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

§ 20

    1. Warunki i sposób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
 1. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.
 2. Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej.
 3. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tychże czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.
 4. Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko nie uczy się czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji.
 5. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.
 6. Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się otoczeniu, stąd przedszkole powinno stać się miejscem, w którym dziecko otrzyma pomoc w jego rozumieniu.
 7. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.
 8. Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.
 9. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.
 10. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.
 11. Aranżacja przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków, dlatego proponuje się takie jej zagospodarowanie, które pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania. Wskazane jest zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań. Jako stałe proponuje się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy. Jako czasowe proponuje się kąciki związane z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola.  
 12. Elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane               w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów. Istotne jest, aby każde dziecko miało możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych.
 13. Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca  odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 14. Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer.

 

ROZDZIAŁ VII

SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU ORAZ W CZASIE ZAJĘĆ POZA PRZEDSZKOLEM

§ 21

    1. Powierzenie przez dyrektora przedszkola, oddziału, opiece jednego lub dwu nauczycieli uzależnione jest nie tylko od czasu pracy oddziału, ale także od realizowanych w przedszkolu zadań, przy ewentualnym uwzględnieniu propozycji rodziców dzieci danego oddziału.
    2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.
    3. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia              i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
    4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,                 z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
    5. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora na wniosek nauczycieli programami wychowania przedszkolnego.
    6. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki                  w przedszkolu trwa 60 minut.
    7. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć rewalidacyjnych, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej powinien wynosić:
 1. z dziećmi w wieku 3 - 4 lat – około 15 minut,
 2. z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 30 minut.
    1. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.
    2. Dzieci nie uczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela.

§ 22

       1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola są:
 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego wraz z językiem obcym nowożytnym w zakresie podstawy programowej,
 2. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
 1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczana w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 2. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,
 3. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 4. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

 

ROZDZIAŁ VIII

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)                                     LUB UPOWAŻNIONĄ PRZEZ NICH OSOBĘ                                                                        ZAPEWNIAJĄCĄ DZIECKU PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO

§ 23

       1. Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, nauki, pracy
        i wypoczynku z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.
       2. Przedszkole sprawuję opiekę nad dzieckiem od momentu wejścia dziecka do sali przedszkolnej, do chwili odebrania dziecka z sali lub ogrodu przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby upoważnione na piśmie przez rodziców.
       3. Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu pracy danego oddziału opiekę nad dziećmi               z danego oddziału pełnią nauczyciele z innych oddziałów, do których przyprowadzono dzieci, wg specjalnie opracowanych procedur.
       4. Dziecko oddane pod opiekę przedszkola może być wydane rodzicom, opiekunom prawnym i innym osobom upoważnionym na piśmie przez rodziców, wg określonego wzoru.
       5. Przedszkole funkcjonuje od 7,00 do 12,00.

 

 

       1. W sytuacjach zmiany stałego planu dnia (typu wycieczki, wyjścia, spacery), opiekę nad grupami mają nauczycielki zgodnie z zatwierdzoną przez dyrektora kartą wycieczki.
       2. Rodzice wiedzą, do której sali „schodzą się” dzieci oraz z której sali (oddziału), należy odebrać dziecko.
       3. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe.
       4. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane przez rodziców - prawnych opiekunów lub upoważnione osoby na piśmie przez rodziców-prawnych opiekunów.
       5. Dziecko musi być przyprowadzone do wychowawcy grupy i odebrane z „rąk” wychowawcy grupy lub nauczyciela, który pełni opiekę nad dziećmi.
       6. Rodzice mają obowiązek wejść do sali lub do ogrodu przedszkolnego, aby odebrać dziecko. Nauczyciel musi wiedzieć i widzieć, kto przyprowadza i odbiera dziecko.
       7. Godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola są zawarte w porozumieniu przedszkolnym.
       8. Rodzice muszą przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola wg godzin zawartych w porozumieniu.
       9. W przypadku odbioru dzieci przez inne osoby pełnoletnie (dziadkowie, sąsiedzi, rodzeństwo, itp.), obowiązuje pisemne upoważnienie, zawierające następujące dane osoby upoważnionej: imię i nazwisko, PESEL oraz czas trwania wydanej decyzji, wg wzoru zaświadczenia, które znajduje się u wychowawców grup.
       10. Osoby upoważnione muszą wylegitymować się podczas odbioru dziecka z przedszkola.
       11. Inne osoby niepełnoletnie, np. dzieci od 7 roku życia, mogą samodzielnie wg prawa o ruchu drogowym poruszać się po drodze, mogą odbierać dzieci z przedszkola na wyraźne pisemne upoważnienie przez rodziców i przedstawienie do akceptacji tej informacji dyrektorowi przedszkola. Osoby upoważnione przez rodziców, prawnych opiekunów są odpowiedzialne za bezpieczeństwo dziecka już w trakcie odbioru dziecka. Od tego momentu upoważnione osoby odpowiadają za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
       12. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola powinno być podpisana przez obojga rodziców - prawnych opiekunów.
       13. W przypadku, gdy w przedszkolu są uroczystości, imprezy a rodzice podejmują decyzję, aby odebrać dziecko z przedszkola po imprezie zgłaszają ten fakt wychowawcy grupy. Jeżeli są to osoby - goście, którzy mają odebrać dziecko z przedszkola, to obowiązuje pisemne upoważnienie.
       14. Zgodnie z procedurami zapewniającymi bezpieczeństwo dzieciom nie wolno rodzicom po odebraniu dziecka z przedszkola pozostać          w ogrodzie w momencie, jak na terenie ogrodu są inne dzieci z przedszkola pod opieką nauczycieli.

 

ROZDZIAŁ IX

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 24

       1. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora zgodnie z wytycznymi w ustawie Prawo oświatowe. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
       2. Dyrektor przedszkola przekazuje arkusz organizacji przedszkola, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, organowi prowadzącemu przedszkole.
       3. Organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji przedszkola.
       4. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
 1. liczbę oddziałów,
 2. liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach,
 3. tygodniowy wymiar zajęć z religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są w przedszkolu,
 4. czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów,
 5. liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
 6. liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,
 7. liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz etatów przeliczeniowych,
 8. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.
       1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia             i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
       2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,              z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 25

 1. Przedszkole jest placówką 5 oddziałową.
 2. Liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25.
 3. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
 4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa niż określona w ust 4.
 5. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica - opiekuna prawnego lub inną upoważnioną osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka przez rodzica -opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę.
 6. W uzasadnionych przypadkach, w czasie absencji dzieci i nauczycieli, np. w okresach międzyświątecznych, dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o łączeniu oddziałów.
 7. Liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekroczyć 25 osób.

§ 26

    1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
 1. 3 sale zajęć dla poszczególnych oddziałów (I, II, III, IV, V),
 2. salę do zajęć gimnastycznych i audiowizualnych,
 3. szatnie dla dzieci,
 4. pomieszczenia gospodarcze,
 5. łazienki i toalety,
 6. pomieszczenie administracyjne,
 7. pomieszczenia piwniczne i strych,
    1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego
     z odpowiednio dobranym sprzętem terenowo -rekreacyjnym dostosowanym do wieku dzieci.
    2. Nauczyciele dbają o codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu.
    3. W salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18 stopni C, a przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.
    4. Wszystkie zajęcia organizowane poza terenem przedszkola powinny być uzgadniane            z dyrektorem lub osobą go zastępującą. Szczegółową organizację zajęć poza terenem przedszkola określa Regulamin spacerów i wycieczek organizowanych w Przedszkolu Nr 5 w Końskich.

§ 27

    1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu innych dzieci i personelu.
    2. W sytuacji rażących przypadków związanych z przyprowadzaniem do przedszkola dzieci będących w trakcie infekcji zagrażającej zdrowiu dziecka i innych osób z placówki, nauczyciel ma prawo żądać od rodziców przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola.
    3. W przypadku złego samopoczucia lub wypadku dziecka, rodzice, osoby upoważnione zostają niezwłocznie powiadomieni, a dziecku udzielana jest pierwsza pomoc.
    4. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych lekarstw, chyba że rodzice przedstawią zaświadczenie lekarskie z zaleceniem podawania lekarstwa lub innych zabiegów pielęgniarskich, dziecku przewlekle choremu, w czasie jego pobytu w przedszkolu,               ze wskazaniem dawkowania oraz sposobu użycia leku wraz z informacją przekazaną dyrektorowi przedszkola i po wyrażeniu zgody przez nauczyciela do wykonywania tych czynności pielęgniarskich.
    5. Po przebyciu przez dziecko choroby zakaźnej, rodzic zobowiązany jest przedstawić nauczycielowi zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność dziecka do pobytu                w przedszkolu.

 

ROZDZIAŁ X

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW

§ 28

    1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne             i odpowiednie kwalifikacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
    2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej dziecka.
    3. Nauczyciele obowiązani są :
  1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym im stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
  2. wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju,
  3. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,
  4. dbać o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
  5. kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia          i szacunku dla każdego człowieka.
    1. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
  1. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
  2. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
  3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych, dokumentowanych w ustalony sposób, zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, opracowanie „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” dla rodziców,
  4. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
  5. zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu i w czasie wycieczek oraz spacerów,
  6. współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
  7. planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
  8. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę o estetykę pomieszczeń,
  9. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych, wyrównawczych,
  10. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  11. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
  12. czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
  13. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym oraz rekreacyjno-sportowych,
  14. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

 

 

§ 29

    1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola.
    2. Zadania nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, z zaakcentowaniem, że prowadzenie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych             i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym prowadzenie obserwacji pedagogicznych ma na celu rozpoznawanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w środowisku szkolnym.
    3. Konieczność współpracy nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, w zakresie wspierania dziecka i udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej także w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz dostosowania sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych dziecka.
    4. W zadaniach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej bierze też udział asystent nauczyciela, do którego zadań należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
    5. Dyrektor powinien planować i prowadzić wspomaganie mające na celu m.in. podejmowanie działań mających na celu podnoszenie jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
    6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli na wniosek dyrektora przedszkola.
    7. Jeżeli natomiast udzielana dziecku pomoc psychologiczno-pedagogicznej nie przynosi efektów i nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka, wówczas dyrektor przedszkola za zgodą rodziców dziecka będzie mógł wystąpić do poradni psychologiczno-pedagogicznej           z wnioskiem o przeprowadzenie pogłębionej diagnozy specjalistycznej problemu dziecka              w celu wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. Rozwiązanie to ma usprawnić proces diagnostyczny przeprowadzany w poradni psychologiczno-pedagogicznej, a rodzice dziecka zostaną odciążeni z obowiązku pozyskiwania dodatkowych dokumentów z przedszkola, które niezbędne są do przeprowadzania rzetelnej diagnozy dziecka.
    8. Wśród potrzeb dzieci stanowiących podstawę do objęcia ich pomocą psychologiczno-pedagogiczną są dodatkowo zaburzenia zachowania i emocji, które należy korygować            w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz poprzez objęcie dziecka odpowiednimi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
    9. Odpowiednio wczesne rozpoznanie zaburzeń zachowania i emocji ma bowiem przeciwdziałać pojawieniu się u dziecka niedostosowania społecznego.

§ 30

    1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu :
 1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
 2. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
 3. włączenia ich w działalność przedszkola.
    1. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.
    2. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie placówki, zawiadomić pracownika obsługi przedszkola o fakcie przebywania osób postronnych.
    3. Nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków.

§ 31

    1. W przedszkolu może pracować pedagog, nauczyciel realizujący terapię pedagogiczną. Pedagog, terapeuta może być zatrudniony w przedszkolu lub oddelegowany do pracy             w danym przedszkolu przez rejonową poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
    2. Pedagog, terapeuta w przedszkolu otacza opieką wszystkie dzieci, których rodzice wyrazili pisemną zgodę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci mających niepowodzenia w nauce           i sprawiających trudności wychowawcze.
    3. W szczególności do zadań pedagoga, terapeuty należy:
 1. współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom zachowania, inicjowania różnych form pomocy wychowawczej,
 2. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dzieci;
 3. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
 4. współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa pedagogicznego dla rodziców,
 5. prowadzenie warsztatów pedagogicznych dla nauczycieli,
 6. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    1. Zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wykonuje każdy wychowawca w swojej grupie na bieżąco.
    2. Nauczyciel może korzystać z pomocy fachowców zatrudnionych w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, Poradniach Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz z innej pomocy fachowców i ośrodków wspierających rozwój dziecka i rodziny.

§ 32

    1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach  pomocniczo-obsługowych.
    2. W oparciu o aktualne przepisy i potrzeby placówki dyrektor ustala zakres zadań
     i obowiązków pracowników.
    3. Dyrektor zobowiązany jest do zapoznania każdego pracownika  ze szczegółowym zakresem obowiązków i ryzykiem zawodowym, co pracownicy poświadczają własnoręcznym podpisem.
    4. Stosunek pracy pracowników regulują odrębne przepisy.

§ 33

    1. Do podstawowych zadań i obowiązków woźnej oddziałowej należy w szczególności:
  1. utrzymywanie w czystości pomieszczeń powierzonych jej opiece.
  2. pomaganie nauczycielce w dozorowaniu dzieci podczas wycieczek i spacerów,
  3. odpowiedzialność za powierzony sprzęt,
  4. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.
  5. spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych przez nauczycielkę danego oddziału,
  6. pomaganie w przygotowaniu pomocy do zajęć,
  7. wykonywanie innych czynności pomocniczych wynikających z ramowego rozkładu dnia,
  8. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

§ 34

    1. Do podstawowych zadań i obowiązków woźnego - konserwatora należy w szczególności:
 1. dbanie o bezpieczeństwo mienia przedszkolnego,
 2. pełnienie służby w budynku i nie wpuszczanie na jego teren osób niepowołanych,
 3. dbanie o wyznaczony teren zielony,
 4. wykonywanie drobnych napraw sprzętu przedszkolnego,
 5. dbanie o czystość i ład w piwnicy,
 6. sygnalizowanie wszelkich uszkodzeń sprzętu i narzędzi,
 7. włączanie i wyłączanie systemu alarmowego,
 8. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających
  z organizacji pracy w przedszkolu.

§ 35

       1. Wszystkich pracowników obowiązuje przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa
        i higieny pracy oraz przepisów ppoż., a w szczególności:
 1. wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań zapewniających bezpieczeństwu dzieci,
 2. udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie uzasadnionych,
 3. informowanie o stwierdzonych zagrożeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci.
       1. Wszyscy pracownicy muszą zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola oraz zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych.
       2. Szczegółowe zadania i obowiązki dla poszczególnych pracowników określają ich zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wynikające z niniejszego statutu, regulaminu pracy, kart stanowiskowych oraz innych wewnętrznych regulaminów           i zarządzeń dyrektora przedszkola.

                                                            ROZDZIAŁ XI

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI, W TYM PRZYPADKI, W KTÓRYCH DYREKTOR PRZEDSZKOLA MOŻE SKREŚLIĆ DZIECKO Z LISTY WYCHOWANKÓW

§ 36

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Dziecko ma prawo do:
 1. szacunku i indywidualnego tempa rozwoju,
 2. poszanowania jego godności i wartości,
 3. swobody myśli, sumienia i wyznania,
 4. prosić o to czego chce, ale nie żądać tego,
 5. podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje,
 6. uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole,
 7. przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo,
 8. zdobywać wiedzę i umiejętności, badać i eksperymentować,
 9. popełniać błędy i zmieniać zdanie,
 10. odnosić sukcesy,
 11. do swojej prywatności, samotności i niezależności,
 12. do nienaruszalności cielesnej,
 13. do snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje,
 14. zdrowego żywienia, gdy jest głodne i spragnione,
 15. do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego,
 16. znać swoje prawa i korzystać z nich,
 17. spokoju i samotności, gdy tego chce,
 18. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
 19. wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
 20. wspólnoty i solidarności w grupie,
 21. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 22. pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
 23. doświadczania konsekwencji swojego zachowania.

§ 37

 1. Dziecko ma obowiązek :
 1. postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,
 2. stosować normy i formy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych,
 3. dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz kolegów,
 4. przestrzegać zasad obowiązujących w grupie,
 5. respektować polecenia nauczyciela,
 6. utrzymywać porządek wokół siebie,
 7. sprzątać zabawki po skończonej zabawie,
 8. nie przeszkadzać innym w zabawie,
 9. dbać o swój higienę osobistą oraz estetyczny wygląd,
 10. wywiązywać się z przydzielonych zadań i obowiązków,
 11. nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom,
 12. szanować godność i wolność drugiego człowieka,
 13. informować nauczyciela o zagrożeniach i własnych sytuacjach trudnych.

§ 38

 1. Wychowankowie przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Rodzice nie mają obowiązku ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie dzieci jest dobrowolne.
 3. Rodzice podejmując decyzję o wyborze firmy ubezpieczeniowej.
 4. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice, opiekunowie prawni na początku każdego roku szkolnego.
 5. Rodzice, którzy chcą skorzystać z ubezpieczenia, wyrażają pisemną zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia od NNW i potwierdzają otrzymanie ogólnych warunków ubezpieczenia NNW na piśmie.

§ 39

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w art. 31 ust. 4 w ustawie Prawo oświatowe, są obowiązani do:
 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego,
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,
 3. informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 w ustawie Prawo oświatowe,
 4. kontrolowanie spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 w ustawie Prawo oświatowe należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.
 5. Dyrektorzy publicznych przedszkoli są zobowiązani powiadomić dyrektora szkoły,               w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 w ustawie Prawo oświatowe oraz o zmianach w tym zakresie.

§ 40

       1. Rodzice, opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawa do:
 1. uzyskiwania i wymiany informacji na temat możliwości rozwojowych dziecka, jego postępów, stanie gotowości szkolnej, problemów i zachowania oraz na temat pracy przedszkola,
 2. uzgadniania z nauczycielami i specjalistami kierunków i zakresu zadań związanych              z rozwojem dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami,
 3. wyrażania i przekazywania nauczycielom, dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
 4. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu             i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa – radę rodziców,
 5. zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktycznej         i wychowawczej.

§ 41

       1. W interesie dzieci i w ramach dobrej współpracy do podstawowych obowiązków rodziców- opiekunów prawnych dziecka, należy:
 1. przestrzeganie niniejszego statutu i innych wewnętrznych uregulowań przedszkola,
 2. respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,
 3. przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z ustalonymi zasadami zapewniającymi dzieciom bezpieczeństwo oraz godzinami przyprowadzania i odbioru dziecka ustalonymi              w porozumieniu przedszkolnym,
 4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
 5. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, a zwłaszcza niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, wszawicy i innych chorobach wieku dziecięcego,
 6. kontaktowanie się z nauczycielami oraz uczestnictwo w zebraniach ogólnych
  i grupowych w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 7. udzielanie nauczycielom rzetelnej informacji o dziecku,
 8. punktualne przyprowadzanie dziecka do przedszkola, umożliwiające mu udział                w organizowanych zajęciach oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa i realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 9. nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci chorych, których stan zdrowia zagraża im samym oraz innym dzieciom i pracownikom przedszkola,
 10. wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka
       1. Za zniszczone przez wychowanków mienie przedszkola odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice. Rodzice zobowiązani są naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia, po uzgodnieniu szczegółowych ustaleń z dyrektorem przedszkola.
       2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego         są obowiązani do :
 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
       1. Rodzice zobowiązani są do wdrażania i przestrzegania zasad postępowania dziecka                w przedszkolu, zawartych w Kodeksie Przedszkolaka.

§ 42

       1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami :
 1. zebrania ogólne,
 2. zebrania grupowe,
 3. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami,
 4. zajęcia otwarte, warsztaty,
 5. wymiana informacji drogą elektroniczną, telefoniczną,
 6. imprezy i uroczystości z udziałem rodziców,
 7. kącik dla rodziców,
 8. spotkania i zebrania rady rodziców.

ROZDZIAŁ XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43

       1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników samorządowych.
       2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola.

§ 44

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 45

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 46

Zmiany w powyższym statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie określonym
dla jego nadania.

§ 47

Traci moc statut uchwalony przez radę pedagogiczną dnia 15.09.2017 r.

§ 48

Powyższy statut wchodzi w życie z dniem 1września 2018 roku .

 

 

 

 

 

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

Przedszkola   nr. 5 w Końskich

na lata 2015-2020

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

Podstawa prawna:

Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz, U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Statut Przedszkola w Końskich

Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej działalności placówki i analizą oczekiwań, jakim powinno sprostać dobre przedszkole. Tworząc koncepcję pracy uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola.

 

O NASZEJ PLACÓWCE

Placówka zlokalizowana jest w centrum miejscowości. Mieści się w wolno stojącym, dużym budynku. Jego atutem jest okazały ogród, wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym.

Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie w  końskich oraz pozostałe miejscowości naszej gminy. Pochodzenie dzieci jest zróżnicowane. W przedszkolu funkcjonuje 5 grup  3, 4, 5 ,6-latki  realizujące 5-cio godzinną podstawę programową. Na dzień 1 września 2015 r placówka zatrudnia  7 nauczycieli i 4 pracowników  obsługi.

 

 

 

 

BAZA PRZEDSZKOLA

Placówka posiada 3 sale dydaktyczne wyposażane  w meble i pomoce dydaktyczne, hol,  salę do prowadzenia zajęć ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych , ogród przedszkolny, zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne

ROLA NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.

Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

Nauczycielki ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane..                                                                                                                                            Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień i, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN-u. Opiekunowie stażu i nauczyciele stażyści podejmują działania zaplanowane w podpisanych kontraktach. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest:

- ciekawe świata,

- ufne w stosunku do nauczycieli,

- radosne,

- aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,

- twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,

- uczciwe i prawdomówne,

- odpowiedzialne i obowiązkowe,

- kulturalne i tolerancyjne, - świadome zagrożeń.                                        

Model absolwenta:

Dziecko kończące przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, wykazuje :

- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

- zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,

- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,

- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,

- umiejętność współpracy w grupie,

- umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

- tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,

- samodzielność,

- odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

 

Dziecko kończące przedszkole posiada:

- zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób

- wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia

- podstawową wiedzę o świecie;

Dziecko kończące przedszkole umie:

- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

Dziecko kończące przedszkole rozumie, zna, przestrzega:

-prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

- zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną

- zasady kultury współżycia, postępowania,

kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

potrzebę szanowania przyrody i środowiska;

Dziecko kończące przedszkole nie obawia się:

- występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,

- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,

- wykazywać inicjatywy w działaniu,

- wyrażania swoich uczuć;

Dziecko ma prawo do:

- życia i rozwoju,

- swobody myśli, sumienia i wyznania,

- aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,

- spokoju i samotności, gdy tego chce,

- odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,

- snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

- indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,

- pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,

- wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,

- wspólnoty i solidarności w grupie,

- aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,

- zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

- pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,

- nauki, informacji,

- badania i eksperymentowania,

-nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,

- oświadczenia konsekwencji swojego zachowania,

- zdrowego żywienia

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

 

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Nasz plac zabaw zaspakaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania wychowawczo-dydaktyczne i wpływa na wysoką ocenę. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

MISJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne! Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.

Tolerujemy tylko pozytywne zachowania i wspieramy każdego przedszkolaka w jego rozwoju na miarę jego możliwości.

Pragniemy, w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Cele ogólne

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

II. Procesy zachodzące w przedszkolu                                                                                                                 Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu   koncepcji pracy.

W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.

Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

IV. Zarządzanie przedszkolem

Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.

Cele szczegółowe :

- wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

- budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

- kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

- rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

- stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych    możliwościach fizycznych i intelektualnych;

- troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

- wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

- kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

- zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

NASZE CELE W PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

- stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju,

 - rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem,

- kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się,

- wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się,

- stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego   indywidualnym tempem,

- nauka przez aktywne działanie,

- głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności od dorosłych,

- okazywanie sobie wzajemnej pomocy,

- włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka.

ZASADY  PRACY :

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:

- zasada indywidualizacji

- zasada integracji

- Zasada wolności i swobody działania

- Zaspakajanie potrzeb dziecka

- Zasada aktywności

- Organizowania życia społecznego

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane są metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględnia wielostronny rozwój dziecka.

METODY PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej - dziecięca matematyka,

Ruch Rozwijający Weroniki Sherbone

opowieść ruchowa

gimnastyka ekspresyjna

gimnastyka rytmiczna

pedagogika zabawy

gimnastyka mózgu

Metoda Dobrego Startu

relaksacja

bajkoterapia

zabawy paluszkowe

 

Nauczyciele realizują w grupach : Program Adaptacyjny, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, Program pracy wychowawczo-dydaktycznej,

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

- cele wychowania i nauczania

- działania zorientowane na dziecko,

- aktualne pory roku,

- święta i uroczystości

- tradycje przedszkola(kalendarz imprez i uroczystości)

 

FORMY PRACY

- praca indywidualna

- praca w małych zespołach

- praca z całą grupą

- „otwarte dni”

- zabawy

KIEROWNICTWO PLACÓWKI

Rolę kierowniczą placówki oświatowej pełni DYREKTOR, który:

- sprawuje nadzór pedagogiczny,

- przewodniczy Radzie Pedagogicznej.

- pełni rolę pracodawcy,

- organizuje pracę nauczycieli,

-inspiruje nauczycieli do działania,

- kieruje działalnością przedszkola,                                                      

PODZIAŁ KOMPETENCJI

Zadania dodatkowe o szerszym zasięgu dla nauczycieli:

- protokolant Rad Pedagogicznych,

- lider WDN

- współpraca z PPP

- współpraca z biblioteką

- prowadzenie strony internetowej

- promocja przedszkola

- dekoracja placówki

-organizacja wycieczek

-uczestniczenie wraz z przedstawicielami Rady Rodziców w posiedzeniu rekrutacyjnym

-opieka nad studentami podczas praktyki i opieka nad stażystami

- współpraca z innymi instytucjami

 

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA

Współpraca ze studentami:

-odbywanie w placówce praktyk studenckich pedagogiki ogólnej, zintegrowanej -edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

- opieka nauczycieli przedszkola nad praktykantami

Współpraca zespołu pedagogicznego:

- tworzenie zespołów zadaniowych, realizowanie zadań i celów wynikających z pracy poszczególnych zespołów

- tworzenie rocznych programów

- udział w badaniach ewaluacyjnych, realizowanie zadań wynikających w przeprowadzonej ewaluacji

- monitoring procesów zachodzących w przedszkolu

- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

- opracowywanie wspólnych uroczystości,

                                                                              

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Cele:  -dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego

- wszechstronny rozwój dziecka

- nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami

- zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy

- przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu

- przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka

- przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy

- wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

- włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,

- zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,

- podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,

- ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,

- promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami:

- zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,

- zebrania grupowe,

- zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,

- konsultacje indywidualne,

- prowadzenie kącika dla rodziców(informacje, eksponowanie prac,),

- organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców),

- organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców,

- organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,

- włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,

konkursy, wycieczki,

- angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI

-przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami - - zapraszanie nauczycieli z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń,

- uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych,,

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

Cele:

- rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,

- satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,

- kształtowanie postaw społecznie pożądanych,

- kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,

- urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,

- poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.

 

Współpraca z:

Urzędem Miasta i  Gminy ( akcje, konkursy, sprawy organizacyjne),

Komendą Powiatową Policji- bezpieczeństwo,

Strażą Pożarną- bezpieczeństwo,

Biblioteką Publiczną,

 Miejsko- Gminnym Domem Kultury,

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

SANEPID-em

sponsorami

PROMOCJA PRZEDSZKOLA

Cele:

- pozyskiwanie wystarczającej ilości dzieci ,        

- nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami,

- upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego

Działania promocyjne obejmują:

- prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,

- dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,

- popularyzowanie wychowania przedszkolnego,

- promocyjne oraz strony internetowej,

- organizacja uroczystości ,

- zabieganie o notatki w prasie,

- prezentacja w lokalnych mediach,

- dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,

- upowszechnianie informacji o przedszkolu

 

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ:

-każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby z nią pracować

-zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i udziale całego zespołu pedagogicznego,

-raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu poprawek, innowacji i niedostatków,

-rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych, nauczyciele pozyskają informacje o akceptacji przez jawne głosowanie

 

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY:

1. W  zakresie bazy:

- zakup pomocy dydaktycznych,

- malowanie sal

- zakup specjalistycznych pomocy do zajęć terapeutycznych,

2. W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców,

- analiza potrzeb dzieci i rodziców pod kątem oferty zajęć dodatkowych,

- dokumentowanie fotograficzne działalności dziecka na życzenie rodzica,

- planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku;

- skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

3. W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

- wspomaganie, inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych umiejętności,

- zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje

- doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem w swej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel

4. W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

- kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi metodami aktywnymi,

- zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promocji placówek i wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

- kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych

 PRIORYTETY - KIERUNKI PLANOWANEJ PRACY

LATA SZKOLNE 2015/2016 - 2019/2020

Rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków, dostarczanie okazji do kształtowana postaw czytelniczych u dzieci przedszkolnych.

Rozwijanie umiejętności matematycznych, logicznego myślenia.

Tworzenie warunków do obserwowania i badania świata roślin i zwierząt, a także nabywania praktycznych umiejętności w zakresie poznawania jej różnorodności i ochrony

Kształtowanie postawy patriotycznej i budzenie zainteresowania kulturą regionu.

Rozwijanie samodzielności i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 

 

Uwagi o realizacji koncepcji pracy Przedszkola Samorządowego nr 5 w Końskich :

1. Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana.

2. Koncepcja jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola.

3. Koncepcję zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.

4. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora przedszkola i     Rady Rodziców.

5. Koncepcja obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

 

 

 

Koncepcja Pracy Przedszkola została przyjęta do realizacji przez Radę Pedagogiczną

 

dnia 01 września 2015 roku na lata 2015-2020

  

 

 

                  Kodeks Równego Traktowania     

            PRZEDSZKOLA  NR 5  W  KOŃSKICH                                                       

 

My, kadra pedagogiczna oraz pracownicy , oświadczamy, że respektujemy obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i równego traktowania oraz dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ich przestrzeganie w naszym przedszkolu.                                                                 

    Zobowiązuje nas do tego:   

 • Konstytucja RP z dn. 02.04.1997;  
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka- 10.12.1948;                                                            
 • Konwencja o Prawach Dziecka – 20.11.1989;  
 • Akt Konstytucyjny UNESCO – 06.11.1994;                                                                                         
 • Ustawa z dn. 07.09.1991 o systemie oświaty;
 • Podstawa programowa dla wszystkich etapów kształcenia;
 • Rozporządzenie MEN z dn.30.04.13 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
 • Program Wychowawczy naszego przedszkola.     

 

Zdajemy sobie sprawę, że niektóre osoby i grupy społeczne w Polsce doświadczają niesprawiedliwego, gorszego traktowania ze względu na pochodzenie narodowe, wygląd, wyznanie lub bezwyznaniowość, stopień sprawności (fizycznej i intelektualnej), stan zdrowia, orientację seksualną, status społeczny i ekonomiczny, płeć i inne cechy. Nasza społeczność przedszkolna  jest różnorodna pod wieloma względami. Jesteśmy z tego dumni i szanujemy to, co każdy wnosi ze swojej kultury, światopoglądu, przekonań, umiejętności – dzięki temu możemy się rozwijać i uczyć od siebie nawzajem. Od lat budujemy system pomocy i wsparcia na rzecz dzieci niepełnosprawnych – mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego . Jesteśmy przekonani, że równe traktowanie jest podstawowym prawem każdego człowieka, dlatego przeciwstawiamy się wszelkim formom dyskryminacji, uprzedzeń, stereotypów oraz mowie nienawiści.  

           Dyskryminacja – nierówne traktowanie (jakiekolwiek zróżnicowanie, wykluczenie lub ograniczenie), którego doświadczają konkretne osoby lub grupy ze względu na swoją płeć, kolor skóry, pochodzenie narodowe lub etniczne, religię lub światopogląd, stopień sprawności fizycznej, stan zdrowia (psychicznego i fizycznego), status społeczny i ekonomiczny, orientację seksualną lub inne cechy. Wynikiem dyskryminacji jest utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania na równi z innymi z praw, wolności i różnych dóbr.

            Uprzedzenie - tendencyjne i sztywne postrzeganie danej grupy albo osoby, ze względu na jej rzeczywistą albo domniemaną przynależność do określonej grupy. Uprzedzenie wiąże się z negatywnym nastawieniem (dezaprobatą, obrzydzeniem, pogardą) oraz silnymi emocjami, np. lękiem, gniewem, nienawiścią. Uprzedzenia mogą, choć nie muszą, prowadzić do dyskryminacji.                                                                                                                                                      

             Stereotypy   – rozpowszechnione w danej grupie opinie lub przekonania o innej grupie społecznej lub kulturowej. Są trwałe, sztywne, trudne do zmiany. Generalizują, uogólniają, więc pokazują rzeczywistość w uproszczony, niezgodny z prawdą sposób.

                                                                                                                                                                                                      Mowa nienawiści   -     to różne typy emocjonalnie negatywnych wypowiedzi, wymierzonych przeciwko grupom, które opisuje się jako „gorsze”. Mowa nienawiści obejmuje wypowiedzi (ustne i pisemne) oskarżające, wyszydzające i poniżające grupy i jednostki z powodów po części przynajmniej od nich nie zależnych – takich jak przynależność rasowa, etniczna, religijna, stopień sprawności, status społeczny i ekonomiczny i in.

 

 

                    Wizja i cele przedszkola w kontekście zapewnienia równego traktowania

                                                                                                                                                                                           Aktywnie dążymy do tego, aby nasze przedszkole  było miejscem otwartym i bezpiecznym, w którym każda osoba jest darzona szacunkiem, może uczyć się i pracować w pełni rozwijając swój potencjał.

  Jednym z naszych priorytetów jest przyjazna atmosfera w przedszkolu oparta na pozytywnych relacjach: nauczyciel-dziecko, dziecko-nauczyciel, dziecko-dziecko. Przywiązujemy dużą wagę do współpracy członków Rady Pedagogicznej. Dbamy o dobrą, opartą na zasadzie życzliwości i partnerstwa, współpracę z rodzicami. 

 W programie wychowawczym naszego przedszkola położono duży nacisk na budowanie poczucia własnej wartości oraz na psychoedukację: uwrażliwianie dzieci na potrzeby własne i innych ludzi, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich, rozwiązywania problemów oraz konfliktów, rozwijanie poczucia odpowiedzialności, poszanowanie różnic między nami, respektowanie prawa.                                                                                        

 Pozytywna samoocena dziecka jak i wymienione kompetencje społeczne są podstawą profilaktyki agresji, przemocy, jak i dyskryminacji, dlatego niezmiernie ważna jest rzetelna realizacja tych zadań.  

                                                                                                                                                                                         Naszym celem jest zapewnienie każdemu dziecku równego dostępu do edukacji w atmosferze szacunku i poszanowania jego praw. W tym celu dokładamy wszelkich starań, aby dzieci, ich rodzice lub opiekunowie prawni, kadra pedagogiczna oraz pracownicy naszego przedszkola nie doświadczali dyskryminacji, stereotypizacji i uprzedzeń oraz mowy nienawiści ze strony członków kadry pedagogicznej,   pracowników przedszkola,  rodziców i opiekunów prawnych.

 

       Działania na rzecz równego traktowania w przedszkolu

 • Reagowanie na przejawy dyskryminacji, stereotypizacji, uprzedzeń i mowy nienawiści, występujące w społeczności        przedszkolnej;                                                                                                                                       

 • Zapobieganie dyskryminacji, stereotypom, uprzedzeniom oraz mowie nienawiści poprzez podnoszenie wiedzy i kompetencji    kadry pedagogicznej,   pracowników przedszkola, dzieci  oraz ich rodziców bądź opiekunów prawnych;

• Wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości;                                                                • Systematyczne doskonalenie systemu wsparcia na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze zwróceniem    szczególnej uwagi na dostosowanie wymagań do możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych dzieci.                        • Uwzględnianie tematyki przeciwdziałania dyskryminacji i praw dziecka w programie wychowawczym przedszkola;                  • oraz w rocznych planach wychowawczych dla poszczególnych oddziałów;                                                                          • Prowadzenie zajęć dotyczących dyskryminacji zgodnie z podstawą programową na wszystkich etapach  kształcenia;            •  Przybliżanie kultury innych narodów podczas zajęć ;                                                                                                          • Rozwiązywanie konfliktów w drodze integracji;                                                                                                                   • Dbanie o to, aby wszystkie dzieci miały równą możliwość korzystania i aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez przedszkole (np. w wycieczkach , świętach okolicznościowych, zajęciach);                                           • Współpraca rady pedagogicznej z organizacjami pozarządowymi na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania stereotypom, uprzedzeniom i dyskryminacji.

Opracowanie graficznego obrazu  KODEKSU RÓWNEGO TRAKTOWANIA

(do wglądu  wszystkich dzieci ,rodziców,  opiekunów, nauczycieli, pracowników i gości naszego przedszkola.)

                                                                                                                                Opracowała: Grażyna Masłowska

Kodeks zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 01.09.2015 r.

 

 

 

 

 

PROGRAM

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

 

Rok szkolny 2018/2019

 

Podstawa prawna:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
 3. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 poz. 59)
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2016, poz. 1943).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły i stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017, poz. 356).
 7. Statut Przedszkola

 

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne

 1. Zapewnienie zdrowia, bezpieczeństwa dzieciom oraz wychowanie stanowi podstawowe zadanie, przed którym stoją nauczyciele i rodzice. w każdym działaniu podejmowanym w przedszkolu czy w domu, staramy się wyeliminować wszelkie zagrożenia i niebezpieczeństwa.
 2. Przedszkole troszczy się nie tylko o wychowanie dzieci, ale prowadzi również działania profilaktyczne, gdyż wychowanie i profilaktyka to procesy współistniejące i uzupełniające się nawzajem.
 3. Profilaktyka to ogół działań zapobiegających niepożądanym zjawiskom w rozwoju
  i zachowaniu się ludzi. w medycynie sprowadza się do zapobiegania chorobom, propagowania zasad racjonalnego żywienia, hartowania organizmu, prawidłowego łączenia pracy z wypoczynkiem oraz stwarzania warunków sprzyjających rozwojowi organizmu; w pedagogice – do zapobiegania powstawaniu u dzieci niepożądanych przyzwyczajeń i postaw, błędów w uczeniu się lub wad postawy ciała; w pewnym znaczeniu, każde pożądane oddziaływanie pedagogiczne jest jednocześnie działaniem profilaktycznym, wytwarzając, bowiem jakieś wartościowe cechy, jednocześnie zapobiegamy powstawaniu lub utrwaleniu cech niepożądanych.
 4. Wraz z rozwojem dziecka i jego samodzielności musimy coraz bardziej liczyć się z koniecznością wyposażenia go w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już zaistnieją - w zdolność do radzenia sobie z trudną sytuacją.
 5. Profilaktyka, to proces wspierania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi rozwojowi oraz eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu.
 6. Wychowanie - wg Muszyńskiego są to wszelkie zamierzone działania w formie interakcji społecznych mające na celu wywołanie trwałych, pożądanych zmian w osobowości ludzi. Oddziaływania wychowawcze to wzajemne oddziaływania elementów sytuacji, tzn. osób, rzeczy i warunków, mają charakter wychowawczy, jeśli prowadzą do względnie trwałych zmian w osobowości. Przedszkole stara się przygotowywać do udziału w funkcjonowaniu społeczeństwa, czyli uspołecznić swoich wychowanków. Stara się także rozwijać ich osobowość, by pozwolić im na samodzielne kierowanie swoim życiem. Tak więc przedszkole jest specyficznym środowiskiem wychowawczym przede wszystkim dlatego, że proces wychowawczy mający tu miejsce, nie tylko jest celowy, lecz także w stawianiu tych celów bierze pod uwagę dobro wychowanka.
 7. Przedszkole jest organizacją stworzoną przez ludzi dla ludzi, a głównym jej zadaniem jest stworzenie optymalnych warunków do ukierunkowanego rozwoju młodego człowieka.

 

 

 1. Rodzina i jej otoczenie społeczne kształtują podstawy osobowości dziecka, z którymi przedszkole musi się liczyć i na nich budować. Dziecko uczestniczy stale w wielu grupach, styka się z różnymi instytucjami i jest wystawione na wielokrotne wpływy, np. telewizji, radia, ilustrowanych magazynów i czasopism, książek, widowisk, imprez sportowych i innych, czyli uczestniczy w równoległym do wychowania przedszkolnego zbiorze oddziaływań kształcących i wychowujących.
 2. Pedagog sam powinien być dojrzały i mieć prawidłowo uformowaną osobowość. Wychowując powinien doprowadzić wychowanka do dostrzeżenia wewnętrznej głębi własnej osoby. Dzięki temu podopieczny może sam decydować o swoim życiu i dojrzewać we własnej odpowiedzialności. Dlatego też, jest to najwyższy rezultat wychowania, ponieważ osiąga najwyższy jego cel, czyli pomoc w osiągnięciu dojrzałości i pełni człowieczeństwa.

 

Rozdział II

Cele i zadania programu wychowawczo-profilaktycznego

 1. Program wychowawczo-profilaktyczny przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.  Ma on na celu tworzyć warunki do kształtowania postaw i wartości, ułatwiać dzieciom dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia, uświadamiać dzieciom zagrożenia, które mogą wystąpić w przedszkolu, domu, na drodze oraz ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci. Przygotować  dzieci  do tego, by potrafiły współżyć z innymi, poznawać zasady dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo, że będą mogły się nauczyć, jak radzić sobie z trudnościami a w okresie dorastania i dorosłości, lepiej radzić sobie z problemami i kryzysami. Promować i kształtować zdrowy styl życia.
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. w efekcie takiego wsparcia dziecko ma osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 3. Program  wychowawczo-profilaktyczny  jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty w następujących zadaniach:
 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,
  z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
  o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 1. Założenia programu

Podstawowym warunkiem prawidłowej realizacji programu jest znajomość psychofizycznej sylwetki dziecka w wieku przedszkolnym oraz świadomość znaczenia systematycznych oddziaływań w procesie kształtowania się właściwych i trwałych postaw. Dziecko w wieku przedszkolnym charakteryzuje słaba spostrzegawczość, rozproszona i mimowolna uwaga, niski poziom myślenia przyczynowo-skutkowego, słaba orientacja przestrzenno-czasowa, skłonność do ryzykownych, nieprzemyślanych, żywiołowych decyzji. Mała sprawność w wyobrażaniu sobie możliwych skutków podejmowanych działań w połączeniu z niewielkim doświadczeniem życiowym i wąskim zasobem wypróbowanych technik radzenia sobie z różnego rodzaju problemami, stawia dzieci w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia znacznie częściej niż osoby dorosłe.

 1. Wszystkie te cechy wskazują na kierunek oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych - na konieczność wyrobienia u dzieci określonych umiejętności, sprawności i nawyków niezbędnych w przygotowaniu do dalszego życia. Naszym zadaniem jest ukształtowanie takich postaw, które będą wiedziały, jak unikać, zapobiegać i możliwie sprawnie pokonywać niebezpieczeństwa.
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny jest dostosowany do potrzeb i rozwoju wychowanków.
 3. Celem programu jest świadome wprowadzanie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolne: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników. Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne.
 4. Cele programu:
 1. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta
 2. Kształtowanie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny
 3. Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z innymi:
 1. kształtowanie podstawowych powinności moralnych: np. życzliwości, tolerancji, sprawiedliwości, odpowiedzialności, uczciwości,
 2. polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu,
 3. rozróżniania dobra od zła.
 1. Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków
 2. Pomoc dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "Ja"
 3. Uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń
 4. Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi i przyrody
 5. Rozwijanie dbałości o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo
 6. Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych
 7. Wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacji zagrożenia
 8. Nabywanie umiejętności przeciwstawiania się złemu traktowaniu fizycznemu
  i psychicznemu
 9. Zdawanie sobie sprawy z konieczności przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych
 10. Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i właściwych zachowaniach mu służących, promocja zdrowego stylu życia
 11. Zapobieganie agresji wśród przedszkolaków
 12. Usprawnianie motoryki narządów artykulacji, a przez to umożliwienie prawidłowej realizacji zaburzonych oraz pojawiających się w okresie rozwoju mowy głosek.
 1. Program obejmuje funkcjonowanie dziecka w grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego: samoobsługi i czynności higienicznych, zabaw samorzutnych, zajęć i zabaw zorganizowanych, uroczystości, spożywania posiłków, spacerów, wycieczek, zabaw na powietrzu.

 

Rozdział III

Metody pracy

 1. W realizacji programu wykorzystuje się różnorodne metody, przede wszystkim aktywne, by umożliwić dzieciom aktywne doświadczenie i przeżywanie tego, co jest tematem zajęć. Wskazane jest odwoływanie się do różnych technik, dostosowanych do wieku dzieci, zainteresowania tematem, umiejętności radzenia sobie z przedstawionymi problemami
  i poziomu aktywności wychowanków.

 

 

 1. Poniżej wymieniono najważniejsze metody, które są pochodną celów i zadań, jakie stawia się w profilaktyce i w całym procesie wychowania i profilaktyki:
 1. metoda organizacji środowiska – według, której podejmowane są przez nauczyciela działania w odniesieniu do właściwej organizacji życia codziennego dzieci i środowiska oraz prezentacja odpowiednich wzorów osobowych,
 2. metoda przekazu wiedzy – dotycząca sposobów informowania, wyjaśniania
  i instruktażu, w której nauczyciel oddziałuje na świadomość dziecka; istotna jest zwłaszcza w nowych sytuacjach, gdy brak dzieciom odpowiednich doświadczeń,
  np. wyjście poza teren przedszkola,
 3. metoda utrwalania pożądanych zachowań – która polega zarówno na powtarzaniu pewnych czynności oraz zachowań w określonych sytuacjach edukacyjnych, jak i na wykorzystywaniu okazji edukacyjnych, spontanicznie prowokowanych przez dzieci,
 4. metody aktywizujące – które w trakcie różnorodnych zabaw z dziećmi, tworzą specyficzne sytuacje i okazje edukacyjne, mogą wykorzystywać w naturalny sposób dziecięcą twórczą ekspresję; istnieje cała gama metod aktywizujących dzieci,
  np. drama, narracja, techniki twórczego myślenia oraz analogia personalna, fantastyczna i symboliczna, a także konkursy i rozmaite techniki plastyczne.
 1. Kreatywna postawa nauczyciela pozwala na przekazywanie dziecku niezbędnych wiadomości i wdrażanie pewnych pozytywnych przyzwyczajeń i nawyków, a także na podjęcie prób „uświadomienia” sobie przez samo dziecko ich znaczenia – w odniesieniu do jego własnego życia, jako „wartości” dla niego samego  nie przez pryzmat konieczności wymaganej przez dorosłych. Najważniejsze bowiem jest wyjaśnienie dziecku (stosownie do jego wiedzy i wieku) konieczności oraz sensu określonych form zachowań. Znaczącą rolę odegra tu tworzenie swoistego kodeksu postępowania w określonych sytuacjach, czy to w formie graficznej, czy umownej oraz wspólne ich respektowanie (przez nauczyciela, dzieci i inne osoby). w przypadku nauczyciela wzorzec osobowy będzie przemawiał do dziecka bardziej niż słowo.

 

Rozdział IV

Aktywności dziecka, rodzica i nauczyciela w realizacji zadań programowych

 1. Dziecko:
 1. Poznaje swoje prawa i obowiązki
 2. Czuje się bezpieczne
 3. Rozwija się twórczo i jest samodzielne
 4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces
 5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony
 6. Buduje pozytywny obraz samego siebie
 7. Jest świadome swojej przynależności narodowej
 8. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi
 9. Osiąga gotowość szkolną
 1. Rodzice:
 1. Uzyskują fachową pomoc pedagogiczną
 2. Otrzymują  obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka
 3. Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy przedszkola
 4. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych
 5. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola
 6. Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach
 7. Chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronna pomoc
 8. Są partnerami w tworzeniu klimatu działalności kształcąco-wychowawczej i zarządzania placówką.
 1. Nauczyciele:
 1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki
 2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy
 3. Tworzą i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb dziecka i placówki
 4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym
 5. Doskonalą swoją wiedzę i uzyskują nowe doświadczenia
 6. Wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy
 7. Uzyskują  wyższe stopnie awansu zawodowego
 8. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola
 9. Monitorują efektywność własnej pracy
 10. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
 11. Prowadzą obserwację pedagogiczną i diagnozują rozwój dziecka
 12. Dobierają metody wychowawcze i dydaktyczne, które wspomagają  indywidualny rozwój  dziecka

 

Rozdział V

Prawa i obowiązki dziecka

  1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, w tym do:
 1. Prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
 2. Poszanowania wszystkich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania
 3. Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej
 4. Wyrażania swoich uczuć i myśli
 5. Umożliwienia zdobywania nauki przez zabawę z uwzględnieniem indywidualnych możliwości
 6. Opieki i ochrony
  1. Dziecko w przedszkolu ma zagwarantowane prawo do:
 1. Poszanowania własnej godności i prawo do nietykalności
 2. Posiadania własnego zdania i możliwości wyrażania go
 3. Proszenia o to czego chce, ale nie wymagania tego
 4. Popełniania błędów i możliwości naprawiania ich
 5. Akceptacji takim, jakim jest
 6. Przebywania w warunkach sprzyjających jego rozwojowi
 7. Indywidualnego tempa procesu rozwojowego
 8. Przebywania w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia,
 9. Korzystania z dóbr kulturalnych
 10. Poszanowania własności
 11. Znajomości swoich praw i korzystania z nich
 12. Ciszy, spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje
 13. Korzystania z kontaktów interpersonalnych z dziećmi i dorosłymi
 14. Kształtowania prawidłowych kontaktów społecznych
 15. Zabawy i wybierania towarzyszy zabaw
 16. Przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić z prośbą o pomoc
 17. Zdobywania wiedzy i umiejętności, badania i eksperymentowania
 18. Podejmowania decyzji i ponoszenia ich konsekwencji
 19. Uczestniczenia we wszystkich formach aktywności
 20. Regulowania własnych potrzeb
 21. Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej
  1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek, w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów, przestrzegać wszelkie umowy zawarte z nauczycielką, a w szczególności:
 1. Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycieli
 2. Sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne oraz zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp.
 3. Dbać o sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu
 4. Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa
 5. Przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych

 

Rozdział VI

Prawa i obowiązki rodziców

 1. Rodzice mają prawo do :
 1. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy nauczyciela w danej grupie
 2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów i niepowodzeń
 3. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków, propozycji oraz uwag dotyczących pracy przedszkola
 4. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo tj. Radę Rodziców
 5. uzyskiwania fachowej pomocy pedagogicznej otwartej rozmowy z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych
 6. czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola
 7. wspierania przedszkola w jego działaniach

 

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
 1. przestrzeganie Statutu Przedszkola
 2. wyposażenie dziecka w niezbędną odzież, przedmioty i przybory
 3. respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji
 4. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnione osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo
 5. przestrzeganie godzin pracy przedszkola
 6. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych
 7. przestrzeganie zasad higieny i bhp na terenie przedszkola
 8. wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie dydaktyczno-wychowawczym, uczestniczenie w zebraniach rodziców, utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielem bądź z dyrektorem przedszkola w celu uzyskania aktualnych informacji o dziecku.

 

Rozdział VII

System nagród i kar

 1. Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno.
 2. Opracowując wspólnie z nimi kodeks postępowania musimy zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie je egzekwować.
 3. Skutecznym środkiem wychowawczym są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.
 4. Formy nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady zachowania
 1. pochwała wobec grupy
 2. pochwała indywidualna
 3. pochwała przed rodzicami
 4. atrakcyjna zabawa według pomysłu dziecka
 5. darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, np. zwiększając zakres jego samodzielności
 6. drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania
 1. Nagradzamy za:
 1. stosowanie ustalonych umów i zasad
 2. wysiłek włożony w wykonywanie pracy, zadania
 3. wypełnienie podjętych obowiązków
 4. bezinteresowną pomoc innym
 5. stosowanie zasad ochrony przyrody
 6. aktywny udział w pracach grupy
 1. Po ustaleniu norm postępowania ustalamy także konsekwencje za brak podporządkowania się im. Formy karania za niestosowanie się do ustalonych zasad:
 1. upomnienie słowne
 2. rozmowa - przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji)
 3. wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,
 4. odsunięcie na krótki czas od zabawy
 5. zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
 6. poinformowanie rodziców o przewinieniu
 1. Kary stosujemy za:
 1. nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu
 2. stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych
 3. zachowania agresywne
 4. niszczenie wytworów pracy innych, ich własności
 5. celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków.

 

Rozdział VIII

Zagadnienia programu

 1. Program obejmuje następujące zagadnienia:
 1. Kontakty z dorosłymi
 2. Bezpieczeństwo na drodze
 3. Bezpieczeństwo własne i innych na terenie przedszkola
 4. Zdrowy styl życia
 5. Agresja i przemoc
 6. „Pięć minut gimnastyki buzi i języka” – profilaktyka logopedyczna
 7. Integracja
 8. Obyczajowość
 9. Regionalizm, patriotyzm
 10. Ekologia
 11. Zdrowie
 1. KONTAKTY z DOROSŁYMI:
 1. Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka to jedno z podstawowych zadań, przed którymi stają rodzice i nauczyciele. w przypadku małych dzieci wszelkie działania służą eliminowaniu zagrożeń i niebezpieczeństw. Rozwój dziecka i jego samodzielność stawia przed nami nowe wymagania oraz konieczność wyposażania go w umiejętność przewidywania niebezpieczeństw i zagrożeń, unikania ich, a jeśli zaistnieją – w zdolność radzenia sobie z trudną sytuacją.
 2. Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzuje niski zasób doświadczeń życiowych,
  a więc również niewielki zasób sprawdzonych technik radzenia sobie z problemami. Dzieci nie radzą sobie również z prezentowaniem postaw asertywnych w sytuacjach tego wymagających – zazwyczaj są ufne, otwarte, towarzyskie. Wszystkie te czynniki powodują, że dzieci pozostają bezradne w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia oraz wobec pojawiających się problemów.
 3. Przedszkole od najwcześniejszych lat powinno uczyć dzieci oceniać okoliczności
  i warunki niebezpieczeństw, uczyć jak unikać niebezpiecznych sytuacji lub jak z nich wybrnąć, kiedy już zaistnieją. Niezwykle ważnym jest również kształtowanie umiejętności mówienia "nie" oraz postaw ograniczonego zaufania wobec osób nieznajomych.
 4. Cele szczegółowe:
 1. dostarczenie wiedzy o zagrożeniach,
 2. kształtowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji,
 3. wyćwiczenie ważnej umiejętności skutecznego odmawiania (asertywność),
 4. zwiększenie poczucia bezpieczeństwa,
 5. nabycie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć swoich i innych ludzi,
 6. kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, zwiększenie poczucia własnej wartości,
 7. rozwijanie umiejętności interpersonalnych,
 8. przestrzeganie zakazu wychodzenia z przedszkola z osobą nieznaną,
 9. przestrzeganie zakazu próbowania słodyczy otrzymanych od nieznanych osób.
 1. Zadania do realizacji:
 1. Promowanie postaw asertywnych
 2. Poszerzenie wiedzy na temat praw dziecka
 3. Kształtowanie umiejętności życiowych
 1. Dziecko wie, do kogo się zwrócić w trudnej sytuacji,
 1. potrafi być asertywne,
 2. umie troszczyć się o własne bezpieczeństwo,
 3. radzi sobie z przejawami złego zainteresowania ze strony dorosłych,
 4. zdaje sobie sprawę z zagrożeń,
 5. przestrzega zakazu przyjmowania słodyczy i innych rzeczy od osób obcych,
 6. potrafi rozróżnić, co jest dobre a co złe,
 7. potrafi powiedzieć „nie” w sytuacjach zagrożenia,
 8. umie szukać pomocy (zna numer telefonu na policję),
 9. potrafi rozmawiać z obcymi przez telefon i domofon, grzecznie i stanowczo odmawia wpuszczenia obcych do domu.
 1. BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE:
 1. Zgodnie z Kodeksem Drogowym siedmioletnie dziecko staje się pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego (może się samodzielnie poruszać po drogach). Obowiązek przygotowania dziecka do uczestnictwa w ruchu drogowym spoczywa na rodzicach, opiekunach i nauczycielach przedszkoli. Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci umiejętności i nawyków, koniecznych w późniejszym ich życiu. Jest to również dogodny moment rozpoczęcia edukacji drogowej, niezbędnej do bezpiecznego poruszania się po drogach.
 2. Cele szczegółowe:
 1. wyposażenie dzieci w niezbędne umiejętności warunkujące umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 2. podjęcie współpracy ze służbami miejskimi w celu podniesienia bezpieczeństwa dzieci w drodze do przedszkola (bezpieczne i kulturalne uczestnictwo w ruchu drogowym),
 3. wdrażanie do właściwego zachowania się w ruchu drogowym,
 4. zapoznanie się z nazwami i znaczeniem znaków drogowych,
 5. kształtowanie umiejętności zwracania się do policjanta w trudnych sytuacjach,
 6. wdrażanie do zachowania szczególnej ostrożności w środkach lokomocji i na przystankach,
 7. doskonalenie umiejętności zapamiętywania numerów alarmowych.
 1. Zadania do realizacji:
 1. Policjant nasz przyjaciel
 2. Bezpieczne zachowanie na drodze (pory dnia i roku)
 3. Jazda środkami lokomocji, kulturalne zachowanie się na przystankach
 4. Podstawowe zasady poruszania się po drogach
 5. Numery alarmowe
 1. Dziecko:
 1. zna swoją drogę do przedszkola,
 2. potrafi bezpiecznie poruszać się po drodze,
 3. stosuje pięć zasad przechodzenia przez jezdnię,
 4. stosuje się do sygnalizacji świetlnej,
 5. zna wybrane znaki drogowe,
 6. wie, do kogo zwrócić się o pomoc w trudnych sytuacjach (policjant),
 7. zna zagrożenia wynikające ze złych warunków atmosferycznych w różnych porach roku,
 8. rozumie znaczenie i konieczność stosowania elementów odblaskowych,
 9. umie kulturalnie zachować się w środkach komunikacji publicznej,
 10. ustępuje miejsca osobom starszym i niepełnosprawnym,
 11. rozumie konieczność bezpiecznego zachowania się na przystankach,
 12. sprawnie i bezpiecznie wsiada i wysiada z autobusu,
 13. rozumie pojęcie „uczestnik ruchu drogowego”,
 14. zna i rozumie podstawowe przepisy ruchu drogowego,
 15. zna numery alarmowe,
 16. umie wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności.

 

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE i INNYCH NA TERENIE PRZEDSZKOLA
 1. Bezpieczeństwo odgrywa istotną rolę w życiu dziecka, zwłaszcza małego, w jego powolnym dochodzeniu do coraz to większej samodzielności i w uniezależnianiu się od otoczenia oraz osób dorosłych. Dziecko musi nauczyć się przewidywać i radzić sobie
  w sytuacjach zagrożenia poprzez właściwą ocenę niebezpieczeństwa. Pozostawiając dziecku możliwie dużo swobody, powinno się jak najwcześniej uświadomić mu rożne zagrożenia, które mogą wystąpić w jego najbliższym otoczeniu. To nie tylko wdrażanie go do przestrzegania zakazów i nakazów, ale przyzwyczajanie do „pewnych” ograniczeń jego wolności. 
 2. Cele szczegółowe:
 1. poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych na terenie przedszkola,
 2. przestrzeganie zakazu prowokowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.
 1. Zadania do realizacji: 
 1. Przestrzeganie przyjętych form zachowań
 2. Dbanie o własne zmysły i higienę układu nerwowego
 3. Dbanie o bezpieczeństwo własne i innych
 4. Uświadomienie zagrożeń związanych z dostępem do sieci, internetu
 1. Dziecko:
 1. rozumie że zachowania typu: podstawianie nogi, spychanie z urządzeń, sypanie piaskiem w oczy itp. może zagrażać bezpieczeństwu własnemu i innych,
 2. sygnalizuje konieczność oddalenia się z miejsca zabaw czy zajęć,
 3. korzysta ze sprzętu i zabawek zgodnie z zasadami ich użytkowania,
 4. rozumie konieczność takiego poruszania się na terenie przedszkola, aby nie zagrażało to bezpieczeństwu innych (np. bieganie tylko w ogrodzie lub w zabawach organizowanych przez nauczycielkę),
 5. informuje nauczycielkę o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, zarówno własnemu, jak i innych,
 6. przestrzega zakazu wkładania do nosa, uszu, gardła ciał obcych,
 7. potrafi porozumiewać się umiarkowanym tonem głosu,
 8. wie, jakie są funkcje poszczególnych narządów zmysłu,
 9. rozumie potrzebę odpoczynku i relaksu,
 10. bezpiecznie posługuje się przyborami np. nożyczkami, dziurkaczem,
 11. nie bawi się zapałkami, lekarstwami, środkami chemicznymi, urządzeniami elektrycznymi, znalezionymi odpadkami czy nieużytkami np. zbite szkło, brudne opakowania,
 12. zna zagrożenia związane z korzystaniem z dostępu do sieci (np. wirtualny przyjaciel – oszust, złe samopoczucie, niedotlenienie organizmu, brak kolegów / koleżanek),
 13. korzysta z internetu tylko za zgodą rodziców, osób dorosłych,
 14. nie traktuje komputera jak największego towarzysza zabaw,
 15. zdaje sobie sprawę, że świat wirtualny to świat iluzji (rozróżnienie rzeczywistości od świata wirtualnego),
 16. nie promuje zachowań agresywnych, przemocy obecnej, np. w grach komputerowych.
 1. ZDROWY STYL ŻYCIA 
 1. Dzieciństwo jest tym okresem w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia i nawyki decydują o jego późniejszym stylu życia.
 2. Zdrowy styl życia to dominacja właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu, do których zaliczamy: odpowiednią aktywność ruchową, racjonalne żywienie, utrzymanie czystości ciała i otoczenia, zachowanie bezpieczeństwa, utrzymywanie właściwych relacji między ludźmi, nieuleganie nałogom, radzenie sobie ze stresem, umiejętność czerpania radości z życia.
 3. Promowanie zdrowego stylu życia warto rozpoczynać jak najwcześniej – już w przedszkolu i włączać w te działania również rodziców dzieci oraz instytucje działające na rzecz edukacji. Tylko przy ich udziale możliwe jest w pełni skuteczne oddziaływanie na dzieci oraz stwarzanie im okazji do gromadzenia doświadczeń i kształtowania prozdrowotnych wyborów. Ważne jest, by działania domu i przedszkola były ujednolicone w stosunku do dziecka. Budowanie „świadomości prozdrowotnej” poprzez edukację, oznacza nie tylko wzbogacanie wiedzy, ale i odpowiedzialność za własne zdrowie.
 4. Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i właściwych zachowaniach mu służących, promocja zdrowego stylu życia, to główne cele profilaktyki prozdrowotnej.
 5. Podstawą dbałości dziecka o własne zdrowie powinna być koncentracja jego uwagi na własnym organizmie jako wartości. Wyposażenie wychowanków w elementarną wiedzę
  o człowieku i higienie życia, to kolejny cel tej profilaktyki. Dziecko w wieku przedszkolnym powinno znać konkretne zachowania, przyzwyczajenia i nawyki odnoszące się do tego, co nazywamy zdrowym stylem życia.
 6. Celem profilaktyki prozdrowotnej jest nie tylko przekazanie wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia, ale przede wszystkim rozwijanie umiejętności
  i nawyków, które pomogą skutecznie wykorzystać tę wiedzę.
 7. Pamiętajmy o tym, że dobry stan zdrowia dziecka warunkuje jego dobre samopoczucie, większą odporność organizmu oraz umożliwia mu systematyczne uczęszczanie do przedszkola, a także ułatwia zabawę i naukę.
 8. Zadania do realizacji:
 1. Higiena otoczenia
 2. Higiena osobista
 3. Kulturalne zachowanie się podczas posiłków oraz właściwe odżywianie
 4. Zapobieganie chorobom
 5. Aktywności ruchowa z profilaktyką wad postawy
 6. Nałogi i ich skutki
 1. Dziecko:
 1. dba o własny wygląd,
 2. dba o wygląd otoczenia np. własna szuflada, półka w szatni, sala itd.,
 3. prawidłowo myję ręce i zęby, potrafi właściwie zachować się w łazience,
 4. samodzielnie korzysta z toalety,
 5. samodzielnie posługuję się chusteczką do nosa, grzebieniem,
 6. dba o czystość ciała i ubrania,
 7. prawidłowo posługuję się sztućcami,
 8. nie rozmawia z „pełną buzią”,
 9. dba o estetykę stołu podczas jedzenia,
 10. je zdrowe produkty: mleko i jego przetwory, ciemne pieczywo, warzywa, owoce,
 11. przezwycięża niechęć do niektórych pokarmów i potraw,
 12. rozumie znaczenie umiaru w jedzeniu słodyczy,
 13. ubiera się odpowiednio do pogody,
 14. bawi się i ćwiczy na dworze, chodzi na spacery i wycieczki,
 15. hartuje organizm, wie jak zapobiegać zmarznięciu i przegrzaniu,
 16. zna sposoby przeciwdziałania zarażeniu się chorobami: zasłania usta podczas kaszlu, nos podczas kichania,
 17. myję ręce po korzystaniu z toalety oraz przed posiłkami,
 18. myję owoce i warzywa przed jedzeniem,
 19. nie pije wody bezpośrednio z kranu,
 20. nie zbiera nieznanych owoców i roślin,
 21. wie, jak ważny dla zdrowia ludzi jest zawód lekarza (wycieczka do gabinetu lekarskiego),
 22. rozumie potrzebę kontrolowania i leczenia zębów (wycieczka do gabinetu stomatologicznego),
 23. rozumie potrzebę stosowania szczepień (prelekcja pielęgniarki w przedszkolu),
 24. zgłasza dorosłym dolegliwości odczuwane przeze siebie lub zauważone u innych,
 25. utrzymuję prawidłową postawę ciała,
 26. wykonuje ćwiczenia organizowane w przedszkolu (przeciwdziałające wadom postawy oraz przeciw płaskostopiu),
 27. wie jakie uboczne skutki ma alkohol, papierosy i narkotyki,
 28. rozumie zakaz spożywania tych używek, promuje „czyste powietrze” wokół siebie.
 1. AGRESJA i PRZEMOC
 1. Agresja jest problemem wielopłaszczyznowym. Dlatego też różne bywają akcje i reakcje agresywne. Trzeba poznać wczesne ich oznaki i przyczyny, poznać „głośne” i „ciche” formy agresji. Chcąc walczyć z agresją, musimy wiedzieć, że złość jest zdrowa, nie może ona jednak przybierać destrukcyjnego charakteru.
 2. Co oznacza pojęcie „agresja” w przedszkolu? To nic innego jak: kłótnie, sprzeczki,  przezwiska, obraźliwe słowa, ciągnięcie za włosy, prowokacja, popychanie, bicie, szczypanie, gryzienie, kopanie, zabieranie i niszczenie zabawek, wyśmiewanie, drwienie, dokuczanie. Agresja to również brak przyzwolenia na przyłączenie się do zabawy, wykluczenie kogoś z rozmowy, zabawy, zemsta, groźba, dręczenie, onieśmielanie.
 3. Musimy się dokładnie przyjrzeć, aby stwierdzić, że nie istnieje agresja bez przyczyny,
  z czystej złośliwości. Dziecko broni się, aby było jak najmniej ograniczone w swoim działaniu, broni się przed atakiem, broni przedmiotów i terytorium, broni pomysłów na zabawę oraz swoich planów, chce doświadczać i być samodzielne. Jest to naturalna potrzeba badania świata, potrzeba ruchu, ciekawości. w przypadku agresywnego zachowania mamy do czynienia ze zwróceniem na siebie uwagi, osiągnięcia wpływów i uznania oraz zmiany istniejących okoliczności.
 4. Agresja jest nieodłączną częścią naszego życia. Jeśli jednak przybiera ona formę pogardy dla człowieka prowadzi do przemocy oraz destrukcji, należy ją odrzucić.
 5. Dzieci wiedzą dobrze, że w agresji musi być umiar. Już małe dzieci czują się w grupie silniejsze, są gotowe wystąpić przeciwko pojedynczym osobom: obrażać je, wykluczyć, atakować siłą grupy. Widząc takie działanie, musimy reagować natychmiast. Zwrócić uwagę poszczególnym osobom na ich działanie i jego skutki. Agresja zawsze przeszkadza; naturalnie najbardziej tym, których dotyczy, ale również innym dzieciom, którym uniemożliwia zabawę i inne zajęcia. Agresja to podniesiony głos, krzyk, wybuch złości, potok wyzwisk, rękoczyny. Rzadko kiedy można zignorować takie zachowania. Kierunek rozwoju oraz moment zakończenia zachowań agresywnych nie sposób przewidzieć, dlatego trzeba zareagować bezzwłocznie. Konieczne w przypadku agresji jest działanie natychmiastowe.
 6. Cele szczegółowe:
 1. Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami oraz najbliższym środowiskiem, a także umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu.
 2. Korzystanie z pomocy oraz doradztwa nauczycielki w sytuacjach trudnych
  i konfliktowych.
 3. Kształtowanie umiejętności przeproszenia kolegi za niewłaściwe zachowanie.
 4. Uczenie się samodzielnego, kulturalnego rozwiązywania zaistniałych konfliktów zgodnie z ustalonymi normami postępowania i przestrzegania podstawowej zasady, ze nie wolno nikogo krzywdzić.
 5. Sprzeciwianie się przemocy fizycznej wobec siebie i innych dzieci ze strony rówieśników i dorosłych.
 6. Nabywanie umiejętności przeciwstawiania się złemu traktowaniu fizycznemu i psychicznemu ze strony innych.
 7. Uświadamianie sobie, że przemoc (bicie, zabieranie zabawek, zmuszanie do jakiś czynności) jest rzeczą złą. Potępianie takiego zachowania.
 1. Zadania do realizacji:
 1. Kształtowanie podstawowych powinności moralnych np. życzliwości, tolerancji, sprawiedliwości, odpowiedzialności
 2. Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta
 3. Rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązania spraw konfliktowych
  i dochodzenie do kompromisu
 4. Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła
 5. Uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń
 6. Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków
 1. Dziecko:
 1. zna zasady zachowania się w przedszkolu,
 2. zna wybrane prawa dziecka,
 3. zna różne sposoby na pokonywanie złości,
 4. umie nazwać i odróżnić formy agresji,
 5. umie reagować na przejawy agresji,
 6. umie nazwać swoje uczucia,
 7. potrafi utożsamić się z inną osobą,
 8. potrafi wyrazić swoją opinie w sposób przyjazny.
 1. „PIĘĆ MINUT GIMNASTYKI BUZI i JĘZYKA” – AKTYWNOŚĆ  LOGOPEDYCZNA
 1. W działalności placówek przedszkolnych, dużą wagę przywiązuje się do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka, a w tym również do rozwoju mowy.
  W rozwoju językowym dziecka niezmiernie ważnym jest oddziaływanie wielu czynników, w szczególności należy podkreślić tu wpływ środowiska rodzinnego, przedszkola i pracy logopedy.
 2. Na całokształt rozwoju dziecka i jego powodzenia szkolne w dużej mierze wpływa mowa. Jest ona atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie własnych sądów, uczuć i upodobań. Zdajemy sobie sprawę, jak przykre dla dziecka bywają następstwa wadliwej wymowy. Dziecko wyśmiewane przez kolegów lub nawet przez rodziców, którzy sądzą, że w ten sposób zmuszą lub zmobilizują je do dobrej wymowy, dość szybko traci zaufanie do otoczenia, zaczyna unikać rówieśników, traci zainteresowanie rozmowami, nie lubi odpowiadać na pytania, staje się małomówne.
 3. Z obserwacji wynika, że do przedszkola przychodzą dzieci z dużymi brakami
  w zakresie wymawiania głosek i budowania wypowiedzi ustnych. Dzieci często mówi niedbale, niewyraźnie, krzykliwie lub cicho, przez nos lub przez zęby, ,,połykając” końcowe głoski w wyrazach, mówią na wdechu. Nie zawsze są to wady wymowy, ponieważ wynikają one z nieukończonego jeszcze rozwoju mowy. Mówienie jest sprawnością, która rozwija się zgodnie z dojrzewaniem różnych części aparatu mowy. Jednakże bardzo często obserwujemy przedłużanie się u dzieci tego etapu. Jeżeli nie zapewnimy im szczególnych form pomocy, to będą miały problemy. Początkowo nieznaczne trudności, jeśli nie są usunięte w porę, utrwalają się i z czasem stają się wadami wymowy. Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy: język, wargi i podniebienie przygotowują dziecko do prawidłowego mówienia.
 4. Rozwój mowy postępuje równolegle z rozwojem motoryki narządów artykulacyjnych. Mówienie bowiem jest sprawnością i trzeba jej się uczyć, tak jak każdej innej sprawności. Aby dziecko nie miało problemów z  poprawną wymową, wystarczy wytłumaczyć i pokazać dziecku zasady prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek, a następnie trochę z nim poćwiczyć poprzez zabawę. Wady wymowy i zaburzenia mowy, dostrzeżone przez nauczycieli, mogą być usunięte w trakcie dobrze prowadzonych działań profilaktycznych i zabaw logopedycznych.
 5. Sprawne funkcjonowanie narządów mowy, to warunek prawidłowego wymawiania wszystkich głosek. Wymawianie każdej głoski wymaga zaangażowania się narządów artykulacji i innych mięśni. Gimnastyka narządów artykulacji umożliwia usuwanie licznych zaburzeń mowy, o ile ich przyczyną nie są uszkodzenia organiczne. Może być wykorzystywana również w usprawnianiu narządów artykulacji dzieci „źle” mówiących,
  z opóźnieniem rozwoju mowy, „źle” słyszących oraz w celach profilaktycznych.
 6. Wyrazistość wymowy, o którą wśród dzieci bardzo trudno, zależy przede wszystkim od sprawności mięśni narządów artykulacji. z obserwacji wynika, że w większości zwraca się uwagę na sam fakt mówienia, mniej zaś na jakość wymowy.
 7. Cele szczegółowe:
 1. Likwidowanie u dzieci błędów wymowy i jej doskonalenie,
 2. Rozwijanie i doskonalenie procesów analizy słuchowej,
 3. Usuwanie przyczyn niechęci do mówienia, a tym samym nawiązywanie słownych kontaktów społecznych,
 4. Umożliwienie wyrażania się w różnych formach ekspresji słownej kształcącej mowę i myślenie,
 5. Rozwijanie sprawności narządów mowy, artykulacji i fonacji, słuchu fonemowego,
 6. Rozwijanie komunikacji językowej dziecka, wzbogacanie słownictwa, poprawności gramatycznej i stylistycznej wypowiedzi,
 7. Rozwijanie sprawności językowej łącznie z kształtowaniem innych funkcji psychicznych, jak: logiczne myślenie, spostrzegawczość, pamięć, wyobraźnia i uwaga.
 1. Cele uzyskamy poprzez prowadzenie od najmłodszych lat systematycznych ćwiczeń w formie zabaw, bowiem ta forma pracy jest dzieciom najbliższa. Uwzględnić należy, więc ćwiczenia prawidłowego oddechu, procesów analizy słuchowej, ćwiczeń narządów mowy oraz artykulacji.
 2. Dzieci mają naturalną skłonność do wielokrotnego powtarzanie ulubionych zabaw. Jeśli więc potraktujemy ćwiczenia jako zabawę, będą one dla dziecka prawdziwą przyjemnością. Rola dorosłego polega na pokazaniu poprawnie wykonanego ćwiczenia i zachęcaniu dziecka do pracy przez chwalenie za podejmowany wysiłek, choćby efekty nie były od razu widoczne. Lepiej ćwiczyć krótko, ale częściej 3-4 minut z 3-latkiem, do 10 ze starszymi dziećmi. Czas trwania i liczbę powtórzeń należy dostosować do potrzeb oraz możliwości dzieci. Ćwiczenia zaczynamy od najprostszych stopniowo zwiększając ich trudność. Wykorzystujemy naturalne okazje, aby pogimnastykować aparat mowy.
 3. Bardzo ważne, jeśli nie najważniejsze miejsce w hierarchii owych działań profilaktycznych zajmuje bez wątpienia współpraca z domem rodzinnym dziecka.
 4. Zadania do realizacji:
 1. Badania przesiewowe oceniające sprawność narządów mowy
 2. Warsztaty prezentujące metody i formy pracy według programu
 3. Domowe zabawy logopedyczne, broszury podnoszące poziom wiedzy rodziców z zakresu logopedii
 4. Systematyczne powtarzanie ćwiczeń w trakcie codziennych sytuacji edukacyjnych
 5. Konsultacje logopedyczne – logopeda –  nauczyciel – rodzice
 6. Informacje dla rodziców w kąciku logopedycznym dot. rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym, możliwości kontaktu z logopedą, materiały zawierające ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne.
 1. Dziecko:
 1. Wykonuje ćwiczenia mięśni narządów mowy.
 2. Prawidłowo artykułuje głoski.
 3. Uświadamia sobie konieczność oddychania przez nos.
 4. Rozpoznaje i naśladuje dźwięki dochodzące z otoczenia, różnicuje dźwięki mowy, dokonuje ich analizy i syntezy.
 5. Właściwie gospodaruje oddechem w czasie mówienia, recytowania i śpiewania.
 6. Stosuje odpowiednie tempo mowy, siłę głosu, dykcję.
 1. Efektem realizacji programu profilaktyki logopedycznej jest wyeliminowanie wad wymowy i usprawnienie narządów artykulacyjnych.
 2. Ćwiczenia służące wspomaganiu rozwoju mowy

Na stan mowy wpływa funkcjonowanie narządu słuchu, aparatu mowy, sprawność intelektualna, przebyte doświadczenia oraz wzory mowy dostarczane przez środowisko, w którym dziecko wzrasta. Aby zapewnić  właściwy rozwój mowy należy podjąć następujące ćwiczenia:

 1. ćwiczenia słuchowe
 2. ćwiczenia melodyki wypowiedzi (realizacji odpowiedniego akcentu, tempa itp.)
 3. ćwiczenia rozumienia wypowiedzi
 4. ćwiczenia rozwijające słownictwo
 5. ćwiczenia w budowaniu zdań i dłuższych wypowiedzi
 6. ćwiczenia oddechowe
 7. ćwiczenia głosowe
 8. ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne: język, wargi, podniebienie i żuchwę
 9. ćwiczenia artykulacyjne (utrwalanie prawidłowej wymowy poszczególnych głosek)
 1. Układ ćwiczeń, ich kolejność, zakres i nasilenie powinny być dobrane w zależności od potrzeb danej grupy czy określonych dla danego dziecka.
 2. W zajęciach grupowych doskonałymi technikami wspomagającymi rozwój mowy dziecka są:
 1. zajęcia słuchowo-ruchowe (logorytmika  i gimnastyka)
 2. zajęcia wzrokowo-ruchowe (artystyczno-techniczne)
 3. zajęcia słowno-ruchowe (czytanie, pisanie itp.)
 4. zabawy
 5. zajęcia ogólnorozwojowe
 1. Bezpośrednią formą działania z zakresu profilaktyki logopedycznej są prowadzone grupowe ćwiczenia logopedyczne. Biorą w nich udział wszystkie dzieci. Ćwiczenia te mają na celu wspomaganie rozwoju mowy. Zajęcia odbywają się w formie zabawowej, stopień trudności oraz zakres ćwiczeń dostosowany jest do danej grupy wiekowej. Zajęcia odbywają się przy muzyce lub z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych, maskotek, pacynek, piórek, wstążek, chrupek, ryżu preparowanego, itd. Możliwości są tu właściwie nieograniczone.
 2. Dzieci lubią te zabawy logopedyczne i często dodatkowo otrzymują na zakończenie zajęć ,,zadania domowe", np. aby w domu przed lustrem codziennie wykonywały trzy dowolne, zapamiętane z zajęć ćwiczenia języka. Jeżeli choć kilkoro dzieci kończących swą edukację w przedszkolu po wakacjach nie trafi do logopedy, to znaczy że przedstawione działania z zakresu profilaktyki logopedycznej spełniają swoją rolę.
 1. INTEGRACJA
 1. Przedszkole jest miejscem przyjaznego przebywania dzieci o różnym stopniu rozwoju.
 2. Cele szczegółowe:
 1. rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania,
 2. akceptowanie drugiego człowieka,
 3. rozróżnianie dobra od zła,
 4. przestrzeganie kompromisu w zabawie,
 5. rozwiązywanie konfliktów,
 6. pomaganie niepełnosprawnym i innym,
 7. rozpoznawanie i nazywanie uczuć innych,
 8. stosowanie się do umów ustalonych w grupie (Kodeksu  przedszkolaka),
 9. kształtowanie samodzielności,
 10. kształtowanie odporności emocjonalnej.
 1. Formy realizacji:
 1. zabawy integracyjne, tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe, językowe
 2. rytmika,
 3. formy teatralne,
 4. literatura dla dzieci,
 5. wystawki prac dziecięcych,
 6. zajęcia otwarte,
 7. relaksacja.
 1. OBYCZAJOWOŚĆ
 1. Przedszkole pomaga dostrzegać wokół siebie wartości ważne dla społeczeństwa.
 2. Cele szczegółowe:
 1. kształtowanie poczucia przynależności do grupy, rodziny oraz wypełnianie obowiązków na ich rzecz,
 2. dbanie o dobro własne i innych,
 3. odczuwanie więzi z przedszkolem, domem rodzinnym i ojczyzną,
 4. używanie form grzecznościowych,
 5. kulturalne zachowywanie się w każdej sytuacji,
 6. rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania,
 7. dostrzeganie odrębności innych i rozumienie ich potrzeb.
 1. Formy realizacji:
 1. kronika przedszkolna,
 2. uroczystości,
 3. spotkania,
 4. konkursy,
 5. publikacje.
 1. Reguły zachowań obowiązujące w naszym przedszkolu:
 1. zachowania podczas posiłków,
 2. zachowania w łazience,
 3. zachowania w szatni,
 4. zachowania w sali,
 5. zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym,
 6. zachowania podczas wycieczek i spacerów,
 7. zachowania podczas imprez i uroczystości.
 1. Reguły zachowań obowiązujące podczas spożywania posiłków:
 1. siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi,
 2. jemy w ciszy,
 3. sztućcami posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie,
 4. po skończonym posiłku wycieramy usta serwetką,
 5. odchodząc od stołu, cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, zasuwamy krzesło i mówimy „dziękuję”.
 1. Reguły zachowań w łazience:
 1. mycie rąk ( przed i po posiłku, po wyjściu z toalety, przed oglądaniem książek)
 • podwijamy rękawy,
 • moczymy ręce, pocieramy namydlone ręce, płuczemy,
 • zakręcamy kran,
 • otrząsamy ręce nad zlewem,
 • wycieramy dłonie w swój ręcznik,
 • zawieszamy ręcznik na właściwym wieszaku.
 1. pielęgnacja zębów
 • do kubka wlewamy letnią wodę,
 • płuczemy usta,
 • na szczotkę wyciskamy pastę,
 • myjemy zęby okrężnymi ruchami,
 • kilkakrotnie płuczemy jamę ustną wodą,
 • wkładamy szczoteczkę do kubka do góry włosiem,
 • kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu.
 1. higiena potrzeb fizjologicznych
 • korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo,
 • zawsze po sobie spłukujemy toaletę,
 • myjemy ręce po wyjściu z toalety.
 1. Reguły zachowań w szatni:
 1. starannie układamy swoją odzież i buty,
 2. pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem,
 3. po powrocie, przed wejściem do budynku  otrzepujemy buty i je wycieramy o wycieraczkę,
 4.  przy rozbieraniu pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży,
 5. starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę,
 6. pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy.
 1. Reguły zachowań w sali:
 1. nie biegamy,
 2. dzielimy się wszystkim,
 3. mówimy umiarkowanym głosem,
 4. gramy uczciwie,
 5. nie bijemy innych,
 6. sprzątamy po sobie,
 7. nie niszczymy zabawek,
 8. używamy zwrotów grzecznościowych. 
 1. Reguły zachowań podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym:
 1. ustawiamy się na zbiórkę,
 2. bezpiecznie korzystamy z urządzeń,
 3. nie popychamy innych,
 4. nie bijemy się,
 5. pomagamy młodszym kolegom,
 6. nie oddalamy się z terenu ogrodu,
 7. słuchamy poleceń nauczyciela.
 1. Reguły zachowań podczas wycieczek i spacerów:
 1. ustawiamy się na zbiórkę,
 2. idziemy kolejno parami,
 3. nie popychamy się,
 4. uważnie słuchamy,
 5. przestrzegamy zasad ruchu drogowego,
 6. słuchamy poleceń nauczyciela.
 1. Reguły zachowań obowiązujące podczas imprez, uroczystości, spotkań itp.:
 1. zajmujemy wyznaczone miejsce,
 2. witamy się z gośćmi,
 3. uważnie słuchamy,
 4. żegnamy się z gośćmi,
 5. jesteśmy gospodarzami przedszkola,
 6. słuchamy poleceń nauczyciela.
 1. REGIONALIZM, PATRIOTYZM
 1. Przedszkole tworzy warunki sprzyjające uczestniczeniu dzieci w życiu rodziny, lokalnego środowiska oraz klimat miłości do małej i wielkiej ojczyzny.
 2. Cele szczegółowe:
 1. wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną,
 2. rozwijanie zainteresowania własną miejscowością i regionem,
 3. wzmacnianie poczucia przynależności narodowej, historycznej, kulturowej,
 4. uświadamianie oraz wpajanie szacunku dla kultury własnego narodu oraz jego dziedzictwa,
 5. kształtowanie postaw otwartych, tolerancyjnych, nastawionych na różnorodność i akceptację innych kultur i narodów,
 6. szanowanie praw człowieka.
 1. Formy realizacji:
 1. zajęcia tematyczne,
 2. spacery,
 3. wycieczki,
 4. spotkania z ciekawymi ludźmi,
 5. konkursy tematyczne,
 6. wystawy okolicznościowe,
 7. imprezy,
 8. kiermasze,
 9. uroczystości.
 1. EKOLOGIA
 1. Przedszkole uczy kochać i chronić otaczającą go przyrodę.
 2. Cele szczegółowe:
 1. kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec istot żywych i środowiska naturalnego,
 2. ukazywanie walorów estetycznych przyrody i budzenie potrzeby zachowania jej piękna,
 3. kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w swoim otoczeniu,
 4. zachęcanie dzieci i ich rodziców do podejmowania konkretnych działań na rzecz przyrody ojczystej.
 1. Formy realizacji:
 1. wycieczki,
 2. spacery,
 3. konkursy,
 4. prace porządkowe,
 5. prace hodowlane,
 6. doświadczenia,
 7. obserwacje przyrodnicze,
 8. eksperymenty,
 9. akcje ekologiczne,
 1. ZDROWIE
 1. Przedszkole rozwija umiejętności i nawyki oraz promuje zachowania, które pozwalają spojrzeć na zdrowie, jako wartość.

 

 1. Cele szczegółowe:
 1. kształtowanie świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia,
 2. nabywanie właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych i aktywności ruchowej,
 3. stwarzanie poczucia bezpieczeństwa własnego i innych oraz życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym,
 4. angażowanie rodziców w działalność prozdrowotną przedszkola.
 1. Formy realizacji:
 1. zajęcia z programu profilaktycznego,
 2. zabiegi higieniczne,
 3. spacery,
 4. wycieczki.

 

Rozdział IX

Kodeksy przedszkolne

 1. Kodeks przedszkolaka.
 1. Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.
 2. Potrafię czekać na swoja kolej podczas działalności zabawowej i edukacyjnej.
 3. Szanuję własność cudzą i wspólną.
 4. Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych.
 5. Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.
 6. Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości innym.
 7. Pomagam innym młodszym i mniej sprawnym kolegom.
 8. Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.
 9. Stosuje formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam itp.
 10. Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby zdobyć wiedzę i umiejętności  potrzebne mi w szkole.

 

 

 1. Kodeks zdrowego przedszkolaka
 1. Znam zasady dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo oraz je przestrzegam.
 2. Chętnie korzystam z zabiegów higienicznych.
 3. Spożywam zróżnicowane posiłki, w tym owoce i warzywa.
 4. Czynnie spędzam wolny czas.
 5. Rozumiem zasady sportowej rywalizacji.
 1. Kodeks małego ekologa
 1. Nie łamię gałęzi drzew i nie depczę trawników.
 2. Nie śmiecę.
 3. Nie męczę zwierząt.
 4. Sadzę drzewa i krzewy.
 5. Opiekuję się zwierzętami.
 6. Zwracam uwagę tym, którzy czynią krzywdę przyrodzie.
 7. Rozpoznaję zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.
 1.  Kodeks małego patrioty
 1. Znam członków swojej rodziny.
 2. Znam nazwę swojej miejscowości i uczestniczę w jej życiu.
 3. Szanuję kulturę i tradycje narodowe.
 4. Wiem, że mieszkam w Polsce i jestem Polakiem.
 5. Znam hymn Polski i szanuję znaki narodowe.
 6. Wiem, że Polska należy do Unii Europejskiej.
 7. Wiem, ze wszyscy ludzie mają te same prawa.

 

Rozdział X

Ewaluacja programu

 1. Ewaluacji programu wychowawczego dokonuje się na początku roku szkolnego, z uwzględnieniem opinii rady rodziców.
 2. W ewaluacji uwzględnia się opinię wychowanków, rodziców, nauczycieli, pracowników  przedszkola, wytwory dzieci.
 3. Sposoby ewaluacji: analiza dokumentów, ankiety, wytwory dzieci.
 4. Kryteria sukcesu i ewaluacja. Miarą osiągnięcia celu programu wychowawczego będzie:
 1. Dziecko, które:
 1. Zna i kultywuje tradycje rodzinne, regionalne.
 2. Posiada świadomość przynależności narodowej; rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie pojęcie "ojczyzna".
 3. Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych.
 4. Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych.
 5. Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania.
 6. Rozumie dostrzega potrzeby innych, akceptuje ich odrębność.
 7. Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.
 8. Rozumie i przestrzega zasad zgodnego współżycia w grupie.
 9. Umie cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy, potrafi godnie przyjąć porażkę.
 10. Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje racje, oceny i odczucia.
 11. Zna i rozumie swoje prawa i obowiązki.
 12. Wie, że ma prawo do pomocy ze strony dorosłych w sytuacjach trudnych.
 13. Szanuje wartości takie jak: sprawiedliwość, dobroć, życzliwość, tolerancja, piękno, prawda.
 14. Potrafi odróżniać dobro od zła.
 15. Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy.
 16. Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania.
 17. Rozumie potrzeby stosowania profilaktyki prozdrowotnej.
 18. Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń.
 19. Rozumie potrzebę konieczności przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne.
 1. Rodzic, który:
 1. Podejmuje systematyczną współpracę z przedszkolem
 2. Jest otwarty na rady i sugestie nauczyciela
 3. Czuje się współgospodarzem placówki
 4. Bierze czynny udział w życiu przedszkola
 1. Uwagi końcowe:
 1. Za realizację programu wychowawczego odpowiedzialne są nauczycielki ze wszystkich grup wiekowych
 2. Zadania realizowane będą wspólnie z rodzicami
 1. Sposoby ewaluacji:
 1. Ankieta dla rodziców
 2. Ankieta dla nauczycieli
 3. Ocena realizacji "Programu Wychowawczo-Profilaktycznego" na końcowej radzie pedagogicznej

 

Program został przedstawiony Radzie Rodziców dnia 01.09.2017roku i został zatwierdzony do realizacji w roku szkolnym 2017/2018.

Program został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 01.09.2017 roku i został zatwierdzony Uchwałą nr 2 z dnia 01.09.2017 r. do realizacji w roku szkolnym 2017/2018.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Samorządowe nr 5
  ul. Granata 6
  26-200 Końskie
 • (41) 372-31-48

Galeria zdjęć